วันที่ ๒๑ มกราคม ร.ศ. ๑๒๖ จิรประวัติวรเดช

ที่ ๓๐/๑๗๐๕๕

ศาลายุทธนาธิการ

วันที่ ๒๑ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้า ฯ

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารมณฑลกรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ ร.ศ. ๑๒๗ แล้ว ในการที่จะตั้งต้นเกณฑ์คนหัวเมืองมณฑลกรุงเทพ ฯ เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัตนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจะได้รับพระราชทานจัดกองข้าหลวงทหารบกออกประจำหัวเมืองทั้ง ๖ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ศกนี้เป็นต้นไป ที่จะได้ช่วยจัดการสำรวจสำมะโนครัวทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ไว้ให้ลงระเบียบ ส่วนในกรุงเทพ ฯ ซึ่งการสำมะโนครัวยังไม่พอกับที่จะจัดการได้นั้น ได้รับพระราชทานหารือกันอยู่กับพระยาสุขุมนัยวินิตที่จะดำเนินการต่อไปให้ตลอด

และการที่จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารในมณฑลกรุงเทพ ฯ นี้ คนมณฑลกรุงเทพ ฯ เป็นหมู่เลขอย่างเก่าในแพนกต่างๆ ที่ยังใช้ราชการอยู่นั้นมีมาก แต่ทางในพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารเป็นอันต้องเลิกหมู่เลขอย่างเก่า ซึ่งเจ้าหมู่ไม่มีอำนาจอย่างเดิม ๆ นั้นต่อไป ข้อลำบากนี้ที่ประชุมสำเร็จราชการรักษาพระนคร ได้ตกลงว่าคนที่จะใช้ในแพนกราชการต่างๆ กำลังแรงทำการรักษาการนั้น ให้เป็นหน้าที่กรมยุทธนาธิการเกณฑ์คนส่งรับราชการตามพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารทุกแพนกตามจำนวนที่จะได้กำหนดตกลงต่อไป คนจำพวกนี้มีเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงตามอัตราทหาร ส่วนคนที่ต้องใช้วิชาการในแพนกใดซึ่งจะใช้คนจำพวกเกณฑ์ไม่ได้โดยไม่มีวิชา กระทรวงและกรมแห่งแพนกนั้นจะต้องจัดเป็นส่วนการในวิธีทางเช่นจัดจ้าง

ตามความตกลงดังนี้ ในการที่จะเกณฑ์คนเข้ารับราชการนอกจากทหารบก ทหารเรือนั้น ได้ทราบเกล้าฯ ที่เป็นการตกลงแล้วจะได้เกณฑ์คนส่งรับราชการพลชาววังแพนก ๑ ซึ่งกระทรวงวังยังกำลังคิดอัตราจำนวนคนที่ต้องการนั้นอยู่ กับได้ทราบเกล้า ฯ ยังไม่เป็นการแน่ตามที่พระยาสุขุมนัยวินิต ดำริที่จะรับคนเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นพลตระเวน เพื่อเป็นการสะดวกในจำนวนคนและความบังคับบัญชาดีกว่าจ้าง ทั้งจะลดเงินค่าจ่างลงได้มาก เช่นเดียวกันกับที่เกณฑ์คนตามพระราชบัญญัตินี้ส่งรับราชการตำรวจภูธร เมื่อแพนกใดจะต้องรับคนเกณฑ์เข้ารับราชการเป็นการตกลงแล้วเท่าใด จะได้รับพระราชทานจัดการตามระเบียบพระราชบัญญัติ ที่จะไม่เป็นทางเสียผลราชการแผ่นดินและให้ได้ราชการอื่นที่ยังต้องใช้ราชการอยู่ ตามความที่ตกลงในที่ประชุมแล้วนี้ต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ขอเดชะ

(ลงพระนาม) ข้าพระพุทธเจ้า จิรประวัติวรเดช

ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ

  1. ๑. พระยาสขุมนัยวินิต (ปั้น สุขม) ย้ายจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ มาเป็นเสนาบดีกระทรวงนครบาล สับเปลี่ยนกันกับพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศร์วรฤทธิ์ ต่อมาได้เป็นเจ้าพระยายมราช.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ