(ร่าง) ประกาศกำหนดอัตราเงินผู้ที่ได้เสียภาษีอากร ต้องในจำพวกยกเว้นชั่วคราว

(ร่าง)

ประกาศกำหนดอัตราเงินผู้ที่ได้เสียภาษีอากร

ต้องในจำพวกยกเว้นชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติ

ลักษณะเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทร๓๘ศก ๑๒๔

ในมณฑลกรุงเทพ ฯ

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า ตามความในพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร๓๘ศก ๑๒๔ มาตรา ๑๓ ข้อ ๘ มีว่า คนประกอบการทำไร่นาค้าขายมาก ได้เสียภาษีอากรตามจำนวนเงินซึ่งจะกำหนดอัตรา โดยได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาให้ทราบว่า ในเมืองมณฑลใดเป็นอัตราเท่าใด ยกเว้นตลอดเวลาที่ได้เสียภาษีอากรอยู่ไม่ต่ำกว่าอัตราที่ได้ประกาศ กับข้อ ๙ มีว่า การค้าขายซึ่งลงทุนทำด้วยกันหลายคนให้นับว่าเป็นบริษัท ถ้าบริษัทนั้นได้เสียภาษีอากรตามจำนวนเงินซึ่งจะได้กำหนดอัตรา โดยได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ว่าในเมืองมณฑลใดเป็นอัตราเท่าใดนั้นแล้ว ให้ยกเว้นผู้อำนกยการและผู้จัดการของบริษัทนั้น ตลอดเวลาที่เป็นผู้อำนวยการและผู้จัดการของบริษัทที่ได้เสียภาษีอากรอยู่ไม่ต่ำกว่าอัตราที่ได้ประกาศนั้น

บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กำหนดอัตราเงินตามความในมาตรา ๑๓ ข้อ ๘ ข้อ ๙ นั้น ดังนี้

ในกรุงเทพ ฯ เป็นอัตราเงินไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๐๐ บาท ในหัวเมืองมณฑลกรุงเทพ ฯ คือ เมืองนนทบุรี เมืองสมุทรปราการ เมืองนครเขื่อนขันธ์ เมืองปทุมธานี เมืองธัญญบุรี เมืองมีนบุรี เป็นอัตราเงินไม่ต่ำกว่าปีละ ๘๐ บาท

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ เป็นวันที่ ๑๔๑๒๗ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ