ตำราพระโอสถ ครั้งรัชกาลที่ ๒

ตำราพระโอสถ ครั้งรัชกาลที่ ๒

ตำราพระโอสถ

ครั้งรัชกาลที่ ๒

สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

สมเด็จพระมหาสมณะ

โปรดให้พิมพ์ครั้งแรก ทรงช่วยหอพระสมุดวชิรญาณ

แลประทานเปนของแจก

ในงานศพอำมาตย์เอก พระยาประชุมประชานารถ

(วัน, อมาตยานนท์)

น, ช. ม, ม.

ปีมโรงอัฐศก พ.ศ. ๒๔๕๙

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร ถนนราชบพิธ

กรุงเทพ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ