พระประวัติตรัสเล่า

พระประวัติตรัสเล่า

พระประวัติตรัสเล่า

ของ

สมเดจพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

----------------------------

พิมพ์แจกในงารฉลองโรงเรียนมนุษยนาควิทยาทาน

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๗

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ