พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชื่อรัตนาภรณ์ แก่กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ

ให้ทราบว่า พระเจ้าราชวรวงษเธอ กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณได้เป็นผู้กำกับพวกอาลักษณให้เขียนราชพงษาวดาร เรื่องราชาธิราชทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทันกำหนดดังพระราชประสงค์ มีความชอบโดยราชการในพระองค์ พระราชทานเครื่องอิสริยยศชื่อรัตนาภรณ์ มีพระรูปเกี้ยวยอด มีรูปช้างอยู่ท่ามกลาง มีฉัตรสองข้างเป็นสำคัญ สำหรับติดแนบเสื้อชั้นนอก จงเจริญสรรพศิริสวัสดิพิพัฒมงคลทุกประการเทอญ

พระราชทาน ณ วัน ฯ ๓ ค่ำ ปีมเสง เอกศก จุลศักราช ๑๒๓๑ เป็นปีที่ ๑ ฤๅวันที่ ในรัชกาลประจุบันนี้

(คัดจากสมุดไทย เรื่องจดหมายเหตุ รัชกาลที่ ๔ เลขที่ ๑๒ ข้อ ๕)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ