ประกาศ เขตวิสุงคามสีมาวัดกุฏกษัตริยาราม

ประกาศไว้สำหรับพระอารามนี้

ว่าที่เขตรวัดพระนามบัญญัติ ด้านตวันออกตั้งแต่มุมออกเหนือมาถึงมุมออกใต้ ยาว ๖ เส้น ๑๑ วา ด้านใต้แต่มุมออกใต้ มาถึงมุมตกใต้ กว้าง ๔ เส้น ๑๒ วา ด้านตวันตกแต่มุมตกใต้ มาถึงมุมตกเหนือยาว ๖ เส้น ๑๑ วา ด้านเหนือแต่มุมตกเหนือ มาถึงมุมออกเหนือบันจบที่เก่ากว้าง ๔ เส้น ๑๒ วา ที่กำหนดเท่านี้ ทรงพระราชอุทิศถวายให้เป็นที่วิสุงคามสีมา ยกเป็นแผนกหนึ่งต่างหากจากพระราชอาณาเขตร เป็นที่วิเสศสำหรับพระสงฆ์มาแต่จาตุทิศทั้ง ๔ อาไศรยใช้สังฆกรรมมีอุโบสถกรรมเป็นต้น พระราชทานแต่ ณ วัน ๑๐๘ ค่ำ ปีมโรงนักษัตร สัม๑๘ฤทธิศก พุทธสาสนกาล ๒๔๑๑ พรรษา เป็นวันที่ ๖๒๕๖ ในราชกาลประจุบันนี้.

(คัดจากสมุดไทย เรื่องจดหมายเหตุ รัชกาลที่ ๔ เลขที่ ๔๔ ข้อ ๔)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ