ประกาศเขตวิสุงคามสีมาวัดตรีทศเทพ

ประกาศไว้สำหรับพระอารามนี้

ว่าที่เขตรวัดตรีทศเทพ ด้านตวันออกตั้งแต่มุมออกเหนือ มาถึงมุมออกใต้ กว้าง ๓ เส้น ๕ วา ด้านใต้แต่มุมออกใต้ มาถึงมุมตกใต้ ยาว ๔ เส้น ด้านตวันตกแต่มุมตกใต้ มาถึงมุมตกเหนือกว้าง ๓ เส้น ๕ วา ด้านเหนือแต่มุมตกเหนือ มาถึงมุมออกเหนือบันจบที่เก่า ยาว ๔ เส้นที่กำหนดเท่านี้ ทรงพระราชอุทิศถวายให้เป็นที่วิสุงคามสีมา ยกเป็นแผนกหนึ่งต่างหาก จากพระราชอาณาเขตร เป็นที่วิเสศสำหรับพระสงฆ์มาแต่จาตุทิศทั้ง ๔ อาไศรยใช้สังฆกรรมมีอุโบสถกรรมเป็นต้น พระราชทานแต่ ณ วัน ๘ ค่ำ ปีมโรง นักษัตร สัมฤทธิศก พุทธสาสนกาล ๒๔๑๑ พรรษา เป็นวันที่ ๖๒๕๑ ในรัชกาลปัจจุบันนี้.

(คัดจากสมุดไทย เรื่องจดหมายเหตุ รัชกาลที่ ๔ เลขที่ ๔๔ ข้อ ๕)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ