๙ ประกาศห้ามไม่ให้ใช้คำว่า ชอบเนื้อเจริญใจ แลติดเนื้อต้องใจ ในคำกราบทูล

(คัดจากหมายรับสั่ง เดือนยี่ ปีชวด จุลศักราช ๑๒๑๔)

ด้วยพระธรรมการบดี ศรีวีสุทธสาสนวโรประการ จางวางกรมพระธรรมการ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่าตั้งแต่นี้ไป เจ้าต่างกรม เจ้ายังมิได้ตั้งกรม แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายทหารพลเรือน ฝ่ายน่าฝ่ายในทั้งปวงจงรู้ทั่วกัน ถ้าจะกราบทูลพระกรุณาด้วยข้อความสิ่งใดๆ ก็ดี ในคำควรจะว่าๆ ชอบเนื้อเจริญใจ แลติดเนื้อต้องใจ ที่เคยใช้มาแต่ก่อนๆ นั้น อย่าได้ว่าเลยเปนอันขาดทีเดียว เพราะว่าโวหารเช่นนั้นเปนคำหยาบ ไม่ควรจะกราบทูลพระกรุณาหามิได้ ให้มหาดไทย กลาโหม พระสัศดี หมายบอกจงทั่วตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ