๑๐ ประกาศเรื่องนามพระยาอิศรานุภาพแลพระธัญญาภิบาล

(คัดจากหมายรับสั่ง เดือนยี่ ปีชวด จุลศักราช ๑๒๑๔)

ด้วยพระศรีภูริปรีชา เสนาบดีศรีสาลักษณ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้มีหมายประกาศขึ้นไปในพระบรมราชวังว่า ชื่อพระยาอิศราภาพนั้นแปลออกไม่ได้ความ ถ้าจะแปลว่าความไม่เปนอิศระหาถูกต้องไม่ ให้เติมอักษรนุ เข้าอักษรหนึ่งว่า พระยาอิศรานุภาพ แปลว่าผู้มีอานุภาพดังพระอิศวร ฤๅว่าผู้มีอานุภาพแห่งพระอิศวร ดังนี้จึงจะสมควร,

อนึ่งชื่อพระธัญญาบริบาลก็ไม่สมควร ด้วยความแปลว่าผู้ไม่รักษาเข้าเปลือก หาสมต้องตามความประสงค์ไม่ ให้แปลงเสียว่าพระธัญญาภิบาล แปลว่าผู้รักษาเข้าเปลือกโดยยิ่ง ถ้าไม่เชื่อก็ให้ราชบัณฑิตในพระบวรราชวัง ไถ่ถามพระราชาคณะเปรียญนักปราชญ์ผู้รู้ดูเถิด

อนึ่งพระยาประเสริฐดำรงนั้นไม่ค่อยจะรู้ ให้เติมคำว่าพระยาประเสริฐสาตรดำรง อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ