๑๔ ประกาศนามพระที่นั่งสุทไธสวรรย์แลพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

(คัดมาจากหมายรับสั่งณวัน ๔ ๑๒ ๖ ค่ำปีฉลูเบญจศกจุลศักราช ๑๒๑๕)

ด้วยพระธรรมการบดี ศรีวิสุทธสาสนวโรประการ จางวางกรมธรรมการ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่า พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ที่เรียกกันมาแต่ก่อนนั้นหาถูกไม่ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ แปลเปนคำไทยว่าพระที่นั่งไอสวรรย์โถงไม่มีฝาบัง

อนึ่งพระที่นั่งพุทธาสวรรย์ในพระบวรราชวังนั้น ถ้าข้าราชการทูลลอองธุลีพระบาทในพระบรมมหาราชวัง จะกราบบังคมทูลพระกรุณาในพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะต้องออกนามพระที่นั่งนั้นแล้ว ให้กราบทูลว่าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ อย่าทูลว่าพระที่นั่งพุทธาสวรรย์ ตั้งแต่นี้ไปให้เจ้าต่างกรม แลยังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายทหารพลเรือน กรมฝ่ายน่าฝ่ายใน ให้เรียกนามพระที่นั่งสุทธาสวรรย์นั้นว่า พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ให้เรียกนามพระที่นั่งพุทธาสวรรย์นั้นว่า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ตามรับสั่ง อย่ากราบทูลอย่างเรียกให้ผิดพระราชบัญญัตินี้ไป ถ้ากราบทูลถ้าเรียกให้ผิดนามพระราชบัญญัติไปแล้วจะมีโทษแก่ผู้นั้น หมายตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ