๒๓ ประกาศว่าด้วยถวายของในงานโกนจุก

(คัดจากหมายรับสั่ง เดือน ๔ แรม ๑๒ ค่ำ ๑ ปีฉลู จุลศักราช ๑๒๑๕)

พระยารักษมณเฑียรรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่า ทุกวันนี้พระบรมวงศานุวงศ์ที่เปนเจ้าต่างกรมผู้ใหญ่ โสกันต์หม่อมเจ้าในกรมครั้งไรก็ได้จัดของ[๑]มาทูลเกล้า ฯ ถวาย โปรดเกล้า ฯ พระราชทานตอบแทนให้ตามสมควรเปนเจ้าต่างกรมผู้ใหญ่ทุกครั้ง พระบรมวงศานุวงศ์ที่เปนเจ้าต่างกรมแลยังไม่ได้ตั้งกรมผู้น้อย จะโสกันต์หม่อมเจ้าในกรมแลในพระบรมวงศานุวงศ์ ยังไม่ได้ตั้งกรมก็หาได้จัดของมาทูลเกล้า ฯ ถวายเหมือนเจ้าต่างกรมผู้ใหญ่ไม่เปนอันมาก จะสำคัญว่าเปนแต่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยจะทูลเกล้า ฯ ถวายของนั้นไม่ควร จึงทรงพระราชดำริห์ว่า พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯ ชุบเลี้ยงตามสำคัญทุกพระองค์ ตั้งแต่นี้ไปเบื้องน่า ถ้าพระบรมวงศานุวงศ์ที่เปนเจ้าต่างกรมเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรมจะโสกันต์หม่อมเจ้า ก็ให้จัดของมาทูลเกล้า ฯ ถวาย จะได้ทรงพระราชทานตอบแทนให้ตามสมควรทุกพระองค์

อนึ่งข้าราชการที่ทรงพระมหากรุณาชุบเลี้ยงเปนเจ้าพระยาแลพระยาโกนจุกบุตรหลานครั้งใด ก็ได้เคยจัดของมาทูลเกล้า ฯ ถวายทุกครั้ง ให้จัดของมาถวายตามเคยเหมือนแต่ก่อน แต่ข้าราชการที่เปนพระหลวงแลเจ้าภาษี ซึ่งตั้งตึกร้านบ้านเรือนอยู่ณกรุงเทพฯ จะโกนจุกลงท่าบุตรหลานแต่ก่อนนั้น ก็หาได้จัดของมาทูลเกล้าฯ ถวายเหมือนข้าราชการผู้ใหญ่ไม่ ตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อน่า ถ้าพระยา พระ หลวง เจ้าภาษี จะโกนจุกลงท่าบุตรหลาน ก็ให้จัดของมาทูลเกล้า ฯ ถวายจะได้พระราชทานตอบแทน ให้เหมือนข้าราชการที่เลื่อนกันตามควรแก่วาศนานั้น ให้มหาดไทย กลาโหม หมายให้กราบทูลเจ้าต่างกรม เจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม แลหมายบอกข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยแลเจ้าภาษีซึ่งขึ้นกรมท่าคลังสินค้า คลังมหาสมบัติให้รู้จงทั่ว[๑] ของถวายที่กล่าวในประกาศนี้ หมายความของคาวหวานเครื่องเลื่อนซึ่งมักให้กันเปนประเพณีมีงาน ของทรงตอบแทนนั้นหมายความว่าของพระราชทานทำขวัญเด็กที่โกนจุก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ