๘ ประกาศให้ใช้ในคำว่า สมเด็จ ให้ถูกตามเกียรติยศ

ด้วยพระศรีภูริปรีชาเสนาบดีศรีสาลักษณ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ สั่งว่า เจ้าเปนกรมแลผู้ที่มิใช่เจ้า เปนขุนนางตำแหน่งใหญ่น้อยใดๆ เมื่อพระราชวงศานุวงศ์แลข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือนกรมฝ่ายน่าฝ่ายในจะกราบบังคมทูลพระกรุณาฯ ฤๅพูดจาออกชื่อออกพระนามประการใดๆ ก็ให้รู้พระราชบัญญัตินี้ไว้ คือว่าพระเจ้าอยู่หัววังหลวงวังน่าสองพระองค์ให้ออกพระนามว่า พระบาทสมเด็จ นำน่าก่อน อย่าให้ว่าสมเด็จเปล่า ถ้าเจ้าเปนกรมสมเด็จพระก็ให้ว่ากรมสมเด็จพระ อย่าให้ว่าสมเด็จเปล่า ถ้าเปนกรมพระก็ให้ว่ากรมพระ อย่าให้ว่าพระเปล่า เหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์บัดนี้ ถ้าจะออกพระนามก็ให้ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าที่เปนกรมสมเด็จนั้น เหมือนอย่างกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสกรมสมเด็จพระเดชาดิศร แลกรมสมเด็จอื่นๆ กรมพระนั้นเหมือนอย่างกรมพระรามอิศเรศ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ แลกรมพระอื่นๆ ฝ่ายพระราชาคณะที่ทรงพระกรุณาโปรดฯ ตั้งให้เปนสมเด็จนั้น เหมือนอย่างสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ แลสมเด็จอื่นๆ นี้มีแต่สมเด็จเปล่า ให้ออกพระนามพูดจาว่ากล่าวตามพระราชบัญญัตินี้

ถ้าจะใช้อย่างอื่นแล้ว เจ้ากับขุนนางฟังดูก็เปนเหมือนกันไป กรมสมเด็จพระเดชาดิศร ถ้าจะออกพระนามว่าสมเด็จเปล่า ก็จะเหมือนสมเด็จพระอริยวงศ์แลองค์อื่นๆ ไป กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ แลกรมพระอื่นๆ ถ้าจะไม่ว่ากรมนำน่าเข้าก่อนแล้ว จะว่าพระเปล่า ก็จะเหมือนพระพิพิธเดชะ แลพระอื่นๆ ไป เพราะฉะนั้นให้คงใช้ตามพระราชบัญญัตินี้จงได้ตามรับสั่ง

หมายมีไว้แต่ณวัน ๓๑๐ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก ศักราช ๑๒๑๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ