๑๕ ประกาศเตือนผู้ที่ใช้อักษรผิด

ด้วยขุนสุวรรณอักษร รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าใส่กระหม่อม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสั่งให้ประกาศว่า ด้วยอักษร ๔ อักษร คือ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ นี้หาควรจะใส่ ห นำแลกากะบาทไม่ เมื่อถึงคำว่า ฤๅ ที่เขียนอุตริกว่าโบราณว่า หฤๅ บ้าง ฤ๋ๅ บ้าง ก็ให้เขียนแต่ ฤๅ อย่างนี้ อย่าให้เขียน ห นำแลใส่กากะบาทเลย ด้วยตัว ห นั้นเฉพาะนำได้แต่ตัวอักษรต่ำ เหมือนอย่าง หมู่ หนี แหวน อย่างนี้ เปนอักษรต่ำจึงเอา ห นำได้ อักษรต่ำนั้นคือ คฅฆง ชซฌญฑฒณ ทธน พฟภม ยรลวฬฮ แลกากะบาทนั้นใช้ได้แต่อักษรกลางเหมือนอย่าง เก๋ง เป๋า จ๋า อย่างนี้ เปนอักษรกลางจึงใส่กากะบาทได้ อักษรกลางนั้นคือ กจ ฎฏ ดต บปอ ตั้งแต่นี้สืบไปให้ข้าทูลลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งจะมีธุระเขียนหนังสือเรื่องราวขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว ก็ให้ศึกษาไต่ถาม เขียนให้ถูกต้องตามอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ อย่าให้เขียนใส่กากะบาทแลเอา ห นำผิดๆ เข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเปนอันขาดทีเดียว

พระราชบัญญัตินี้ตีพิมพ์แต่ณวันพุฒ เดือน ๘ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จุลศักราช ๑๒๑๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ