๒๒ ประกาศว่าด้วยเรียกชื่อกรมล้อมพระราชวัง

ด้วยพระอินทรเทพบดีศรีสมุห เจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ขวา รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่า เจ้าต่างกรม เจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายทหารพลเรือน จะเกี่ยวด้วยกิจราชการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะกราบบังคมทูลพระกรุณาด้วยไพร่หลวงขุนหมื่นในกรมล้อมวังนั้น ให้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่าพระหลวงขุนหมื่นคนนั้นอยู่ในกรมล้อมพระราชวัง ถ้ากราบบังคมทูลพระกรุณาแต่ชื่อกรมก็ให้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่ากรมล้อมพระราชวัง ถ้าเกี่ยวข้องจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาในกรมล้อมวังในพระบรมมหาราชวัง ในพระบวรราชวังนั้น ให้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่าพระหลวงขุนหมื่นนายนั่นล้อมพระราชวังอยู่ในพระบรมมหาราชวัง อยู่ในพระบวรราชวังดังนี้ อย่าให้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่าล้อมพระบรมมหาราชวัง ฤๅล้อมพระบวรราชวังเปนอันขาดทีเดียว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ