๑๘ ประกาศเรื่องถวายฎีกา

(คัดจากหมายรับสั่งปีฉลูเบญจศก จุลศักราช ๑๒๑๕)

ด้วยพระยาเพ็ชร์พิไชยรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า มีหมายประกาศมาแต่ก่อนว่า จะเสด็จออกทรงโปรยทานณพระที่นั่งสุทไธสวรรย์เดือนละ ๔ ครั้ง ด้วยทรงพระกรุณาเมตตาแก่อาณาประชาราษฎรทั้งปวง ซึ่งมีทุกข์เดือดร้อนข้อความสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ให้ทำคำร้องฎีกามาทูลเกล้าฯ ถวาย ด้วยจะได้โปรดให้มีตุลาการชำระให้แล้วโดยเร็ว อาณาประชาราษฎรทั้งปวงซึ่งมีทุกข์เดือดร้อนด้วยข้อความก็ทำคำร้องฎีกาทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งผู้ร้องฎีกานั้นหาร้องฎีกาโดยข้อความตามจริงไม่ จ้างบนหาผู้เจ้าสำนวนตบแต่งแนะนำเก็บเอาข้อความไม่จริงมาเพิ่มเติมคำร้องฎีกาซึ่งมาทูลเกล้าฯ ถวาย พิจารณาเปนสัตย์ โปรดให้ลงพระราชอาญาแล้ว โทษควรที่จะปล่อยก็โปรดเกล้าฯ ให้ยกโทษปล่อยไป โทษควรจะส่งไปจำไว้ณคุกก็โปรดให้ไปจำไว้ณคุก อย่าให้ดูเยี่ยงอย่างกันต่อไป.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ