๖ ประกาศพระราชทานนามหม่อมเจ้า

(คัดจากหมายรับสั่งเดือน ๘ ปีชวด จุลศักราช ๑๒๑๔)

ด้วยพระศรีภูริปรีชา เสนาบดีศรีสาลักษณ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหม่อมเจ้าชายขาว ในกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ว่าหม่อมเจ้าฉายฉันเฉิด หม่อมเจ้าชายดำในกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ว่าหม่อมเจ้าประเสริฐศักดิ์ แล้วให้กรมวังหมายประกาศให้รู้จงทั่วกัน ว่าแต่นี้สืบไปเมื่อน่าจะบาดหมายออกพระนามหม่อมเจ้าทั้ง ๒ องค์นั้น ก็ให้ออกพระนามว่า หม่อมเจ้าฉายฉันเฉิด หม่อมเจ้าประเสริฐศักดิ์จงทุกแห่ง

ประกาศมาแต่ณวัน ๘ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จุลศักราช ๑๒๑๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ