๑๖ ประกาศว่าด้วยการสร้างวัด

(คัดจากหมายรับสั่งเดือน ๘ ปีฉลู จุลศักราช ๑๒๑๕)

ด้วยพระยาบำเรอภักดิ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่าทรงพระราชดำริห์ว่าทุกวันนี้พระสงฆ์ราชาคณะ แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ราษฎรไทยจีนที่มีศรัทธามาก มีศรัทธาอุสาหะสร้างวัดวาอารามปฏิสังขรณ์ทำนุบำรุงซ่อมแซมพระอุโบสถพระวิหารกาญจน์บุเรียน หอไตรหอระฆัง โดยประณีตให้งามดี ด้วยมีศรัทธามากทำตามใจรัก ลางทีก็ทำซุ้มประตูซุ้มน่าต่าง เปนซุ้มจรนำแลคูหามีช่อฟ้าใบระกาไม่ก็มีบ้าง ลางวัดมีหอไตรหอระฆังเปนยอดปรางค์ยอดมณฑป แลพระอุโบสถวิหารกาญจน์บุเรียนทำเปนช่อฟ้าใบระกาก็มีบ้าง หาสังเกตได้ว่าวัดหลวงวัดราษฎร์ไม่ก็ตามใจเจ้าของที่มีศรัทธาเถิดมิใช่จะห้ามปราม แต่ให้มาบอกแก่พระยาบำรุงสาสนาจางวางข้าพระเสียก่อน จะได้นำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท ว่าพระราชาคณะองค์นั้นแลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยคนนั้น ราษฎรไทยจีนคนนั้นๆ ที่มีศรัทธาสร้างวัดวาอาราม จะโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพิ่มเติมของหลวงด้วยช่วยทำวัดให้แล้วเสร็จงามดี จะได้เปนที่ไหว้ที่บูชากับอาณาประชาราษฎรแลนานาประเทศนั้น ให้มหาดไทย กลาโหม กรมพระสุรัศวดี หมายบอกเจ้าต่างกรม เจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยแลราษฏรไทยจีน เจ๊สัวชาวแพให้รู้จงทั่ว ว่าถ้าจะทำพระอุโบสถ พระวิหารกาญจน์บุเรียน หอไตรหอระฆังแล้ว ก็ให้มาบอกกับพระยาบำรุงสาสนาเสียก่อน อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ