๑๓ ประกาศเรื่องนาม พระอินทรอาสา ขุนอินทโรดม

ด้วยจมื่นจงขวารับสั่งพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สั่งว่า เจ้าต่างกรม เจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย พระบรมมหาราชวัง พระบวรราชวัง ตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อน่าถ้าจะกราบบังคมทูลพระกรุณาออกชื่อ พระอินอาสา ขุนอินอุดม นั้นให้เรียกว่า พระอินทรอาสา เจ้าเมืองพนัศนิคม ถึงขุนนางอื่นๆ ชื่อพ้องต้องกันก็ให้เรียก พระอินทร จงทุกชื่อ แลขุนอินอุดม ปลัดกรมอาสาใหม่ ให้เรียกว่าขุนอินทโรดม ปลัดกรมอาสาใหม่ จึงจะถูกชื่อตามตำแหน่งนั้น ให้มหาดไทย กลาโหม กรมพระศัสดี หมายประกาศให้รู้ทั่วจงทุกหมู่ทุกกรมอย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ