๒ ประกาศเรื่องโจททิ้งฟ้อง

(คัดจากหมายรับสั่งเดือนยี่ ปีกุญ จุลศักราช ๑๒๑๓)

ด้วยเจ้าพระยายมราช รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ณวัน ๒ ค่ำปีกุญตรีศก เวลาเช้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวิริยปรีชาญาณทศพิธราชธรรม์อันมหาประเสริฐ เสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสุริยพิมานโดยสถานอุตราภิมุข พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าพระยาแลเสนาบดีมนตรีกระวีชาติปโรหิตาจารย์เฝ้าลอองธุลีพระบาทโดยอันดับ นายพินิจราชการมหาดเล็กลำดับความกราบทูลพระกรุณาว่า ตั้งแต่ ณวัน ๗ ค่ำ ปีกุญตรีศกมาจนถึงณวัน ๑ ค่ำ ปีกุญตรีศก ได้ ๗ เดือน ราษฎรผู้มีคดีฟ้องไว้กับขุนศรีธรรมราชจ่าศาลณศาลหลวงด้วยข้อความเพ่ง อาญา อุทธรณ์ นครบาล ๑๑๒๒ ฉบับ ได้ส่งฟ้องไว้ให้ตุลาการหมายเกาะจำเลยมาพิจารณาแต่ ๓๖๐ ฉบับ ผู้มาฟ้องละฟ้องของตนไว้ที่ขุนศรีธรรมราชจ่าศาลผู้รับฟ้อง ๔๑๑ ฉบับ พระศรีภูริปรีชา เสนาบดีศรีสาลักษณ์ผู้ประทับ ๑๙๗ ฉบับ ตุลาการผู้พิจารณา ๒๔ ฉบับ เข้ากัน ๖๓๒ ฉบับ

จึงมีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาทดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ให้เจ้าพระยายมราชเปนผู้สำเร็จการในกรมลูกขุนผู้ปรับแลตุลาการพิจารณาความราษฎรทั้งปวง เปนยุติธรรมตามกฎหมายให้แล้วโดยเร็ว เจ้าพระยายมราชซึ่งได้แต่งกฎหมายประกาศไว้สำหรับผู้รับฟ้องผู้ประทับแลตุลาการผู้พิจารณา แต่นี้สืบไปเมื่อน่าถ้าผู้ใดมาฟ้องไว้แล้วทิ้งฟ้องเสียไม่มาเตือนขุนศรีธรรมราชจ่าศาลให้ส่งฟ้องไปให้ผู้ประทับก็ดี มิได้มาเตือนพระศรีภูริปรีชาศรีสาลักษณ์ให้ส่งฟ้องที่ประทับไว้ไปให้ตุลาการก็ดี มิได้มาเตือนตุลาการให้หมายเกาะจำเลยมาพิจารณาก็ดี ผู้ที่มาฟ้องละฟ้องของตนไว้ให้ความค้างช้าอยู่ในผู้รับฟ้องผู้ประทับแลตุลาการนั้นหาชอบไม่ ถ้าผู้ฟ้องละฟ้องทิ้งไว้ไม่มาเตือนผู้รับฟ้อง ผู้ประทับฟ้อง แลตุลาการให้พิจารณาต่อไป พ้นกำหนด ๑๕ วันแล้วให้ยกฟ้องนั้นเลิกเสียอย่าให้พิจารณาต่อไป

อนึ่งผู้มีคดีฟ้องขึ้นใหม่ด้วยข้อความประการใดๆ ก็ดี ให้ขุนศรีธรรมราชจ่าศาลเขียนบานแผนกจดหมายสังกัดมูลนายบ้านเรือนผู้ฟ้องไว้ว่าจะกล่าวโทษคนนั้นด้วยเรื่องความอย่างนั้นไว้ก่อน แล้วให้ผู้ฟ้องหานายประกันๆ ให้จงได้ใน ๓ วัน อย่าให้ขุนศรีธรรมราชเรียกค่าเชิงประกันแก่ผู้มาฟ้องนั้นเลย ถ้าผู้มาฟ้องขัดแขงมิให้นายประกันก็อย่าให้ขุนศรีธรรมราชรับฟ้องนั้นไว้ อนึ่งผู้มาฟ้องให้นายประกันแล้ว ผู้รับฟ้องก็รับฟ้องไว้ยังหาได้ส่งเจ้ากระทรวงไม่ ผู้ฟ้องป่วยแลมีราชการไป ก็ให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาบอกแก่ผู้รับฟ้องไว้เปนคำนับ ถ้ากลับจากราชการแลหายป่วยแล้วให้เตือนว่าความต่อไปใน ๑๕ วัน ถ้าพ้นกำหนดจะให้ยกฟ้องเสีย ให้นายเวรมหาดไทย กลาโหม หมายประกาศทุกหมู่ทุกหมวดให้เจ้าต่างกรมแลหากรมมิได้ ฝ่ายน่าฝ่ายใน ในพระบรมมหาราชวังแลพระบวรราชวัง แขวงกำนันพันนายบ้าน นายอำเภอ อาณาประชาราษฎรผู้มีคดีให้รู้จงทั่ว ให้ทำตามหมายประกาศนี้จงทุกประการ ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ลงพิมพ์ณวันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีกุญตรีศก จุลศักราช ๑๒๑๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ