๔ ประกาศให้ข้าราชการลอกพระราชบัญญัติจากหอหลวง

(คัดจากหมายรับสั่งเดือน ๖ ปีชวด จุลศักราช ๑๒๑๔)

ด้วยพระศรีภูริปรีชา เสนาบดีศรีสาลักษณ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้แต่งพระราชบัญญัติประกาศข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือน ซึ่งมีพนักงานในกระบวนแห่เสด็จพระราชดำเนินโดยทางชลมารคสถลมารคนั้นได้แต่งสำเร็จแล้ว ให้กรมพระสุรัศวดีหมายประกาศข้าราชการทั้งปวงให้มาลอกพระราชบัญญัติในหอหลวงลงเส้นหมึกไว้ทุกคนจงได้ นานไปเบื้องน่าถ้าใครไม่รู้พระราชบัญญัติอันนี้ แลทำให้ผิดพระราชบัญญัติประการใดๆ แล้ว จะแก้ตัวว่าไม่รู้นั้นไม่ได้เลยเปนอันขาดทีเดียว จะลงพระราชอาญาเจ้าพนักงานซึ่งต้องเกณฑ์ในกระบวนแห่นั้นโดยโทษานุโทษตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ