เดือน ๑ จุลศักราช ๑๒๖๙

วัน ๔ ๑๓ ๑ ค่ำ ปีมะแมนพ๔๐ศก ศักราช ๑๒๖๙

วันที่ ๑ มกราคม ๑๒๖

เวลาเช้าพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ที่วังสราญรมย์เมื่อวานนี้ฉัน

เวลาเที่ยงเจ้าพนักงานกรมทหารบก ทหารเรือ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติยศแห่งละ ๒๑ นัด แลข้าราชการตามกระทรวงแลกรมต่าง ๆ ได้ไปเซ็นนามที่กระทรวงวังถวายไชยมงคล

เวลาเกือบย่ำค่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งมอเตอร์คาร์แต่วังสวนดุสิตมาประทับในพระบรมมหาราชวัง ครั้นเวลา ๒ ทุ่ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องเต็มยศขาว ทรงประดับตราแลเหรียญเสด็จออกประทับโต๊ะเสวยที่พระที่นั่งมูลสถาน พร้อมด้วยเจ้านายรวม ๓๘ ทั้งที่ประทับ เสร็จแล้วประทับ ณ พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงษ์ตรัสกับเจ้านาย จนเวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จกลับวังสวนดุสิต

วัน ๕ ๑๔ ๑ ค่ำ ปีมะแมนพ๔๐ศก ๑๒๖๙

วันที่ ๒ มกราคม ๑๒๖

เวลาทุ่มเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงรถพระที่นั่งมอเตอร์คาร์แต่วังสวนดุสิต มาประทับในพระบรมมหาราชวัง ครั้นเวลา ๒ ทุ่มทรงเครื่องเต็มยศทรงประดับตราแลเหรียญเสด็จออกประทับโต๊ะเสวย ณ ท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรีพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนารถแลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกับพระบรมวงษานุวงษ์ ข้าราชการทูลลอองธุลีพระบาท ราชทูตผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศรวมทั้งสิ้น ๗๔ ทั้งที่ประทับ เมื่อถึงของหวาน เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราชกราบบังคมทูลถวายไชยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบแทนแล้ว เสด็จประทับพระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงษ์ ส่วนข้าราชการสยามแลต่างประเทศทั้งปวง ได้ออกมารออยู่ที่พระที่นั่งจักรกรีองค์ตวันออกประมาณครู่หนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนารถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระบรมวงษานุวงษ์ มีพระราชดำรัสกับผู้ที่มาเฝ้าทั้งปวงพอสมควรแล้ว เวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จขึ้น ผู้ที่มาประชุมกราบถวายบังคมลากลับ เวลา ๕ ทุ่มเศษเสด็จกลับวังสวนดุสิต เป็นเสร็จการ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ