พระราชอนุสรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงหม่อมเจ้า กมลปราโมทย์ เทวกุล ซึ่งได้กราบถวายบังคมลาถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๗ นั้น ว่าเป็นผู้ที่ทรงคุ้นเคยและทรงคารวะยกย่องในฐานะที่เป็นพระญาติสนิทผู้ทรงเจริญด้วยคุณธรรมและชนมายุ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานตามเกียรติยศ พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่งานศพมาโดยตลอด

บัดนี้ ถึงวาระที่จะพระราชทานเพลิงศพเป็นอวสานแห่งการพระราชกุศล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. ๑๒๖๙ - ๑๒๗๐ ขึ้นพระราชทานเป็นอนุสรณ์ ด้วยทรงพระราชดำริว่า หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล เคยได้ทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมา ทรงหวังพระราชหฤทัยว่า พระราชกุศลทักษิณานุปทานมัย ซึ่งได้ทรงพระราชอุทิศพระราชทานหม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล กับทั้งประโยชน์ทั้งปวงอันจะพึงเกิดจากหนังสือพระราชทานนั้น จะเป็นประโยคสมบัติบันดาลอิฐิคุณมนุญผลแก่หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล ตามคติวิสัยในสัมปรายภพตลอดกาลทุกเมื่อไป.

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ