เพื่ออีกสิบปีข้างหน้า

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
๏ เออเออแน่ะเธอเท่า ชิวะเยาวะเราวัย
ยังน้อยและด้อยใน สติสรรพะปัญญา ฯ
๏ รู้รู้เถอะหมู่เธอ ผิวะเผลอละเวลา
ล่วงเปล่าจะเอาสา- ระอะไรก็ไม่มี ฯ
๏ เร็วเร็วมิรอท่า ทินะหน้าณสิบปี
สืบไปแน่ะในนี- ติพระรัฐธรรมนูญ ฯ
๏ ว่าว่าประดาเธอ แหละเสมอกะมีธูร
ทั่วถ้วนประมวลมูล ก็เสมือนกะเจ้าของ ฯ
๏ ไทยไทยไผทนาม ณสยามจะอยู่ครอง
ร่วมกันและกันปอง จะพิทักษ์จะรักษา ฯ
๏ ทุกทุกสถานทำ ธุระดำรินำมา ฯ
ซึ่งผลพิพัฒน์ผา- สุกะสานต์ลุบ้านเมือง ฯ
๏ แน่แน่ฉะนั้นน่า จะอุส่าห์และอย่าเปลือง
ชีพเปล่าณเราเนือง นิจะนึกระลึกฝัน ฯ
๏ ก่อนก่อนเถอะตอนเรา ระยะเยาวะยังทัน
ยุคที่จะดีครัน ดนุครบสิอบรม ฯ
๏ เริ่มเริ่มประเดิมเข้า ผิวะเราจะรองม
โง่นับจะทับถม จะกะเถิบจะเติบตาม ฯ
๏ โตโตกะตัวอยู่ ละก็รู้เถอะเราทราม
ความรู้และฤๅความ จะสมรรถบมองเห็น ฯ
๏ เท่าเท่ากะเจ้าของ กิจะป้องก็ไป่เป็น
แล้วเพื่อนจะบำเพ็ญ คุณะเพอประเทศไฉน ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ