วัฒนธรรม

โคลงดั้นวิวิธมาลี
๏ วัฒนธรรม-ธรรมะข้อ คือความ เจริญฤๅ
รวบสิ่งสุขสวัสดี สะดวกได้
วัฒนธรรมแหละธรรมงาม สงวนโลก
งำเหล่าเรานี้ไว้ ระหว่างดี ฯ
๏ วัฒนธรรม-คำเน้นแน่น หนักนัก เทียวพ่อ
พึงทราบเถิดเกิดมี มนุษย์แล้ว
วัฒนธรรมก็จำจัก จรูงโลก
คือเหล่าเราแต้แต้ว ติดไป ฯ
๏ วัฒนธรรม-ทำนระผู้ พบภพ นระเพื่อน
สืบนรสมนระใน นระชั้น
วัฒนธรรมชักนำครบ ครันครอบ
ชีพเหล่าเราล้อมกั้น สะกัดภัย ฯ
๏ วัฒนธรรม-จำรู้จัก ตัวจริง อะไรฤๅ
เรียนทราบสรรพสภาพใน สิ่งนั้น
วัฒนธรรมประจำสิง สถิตเทอด
ทะนุเหล่าเราล้วนหมั้น แม่นไฉน? ฯ
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
๏ โคลงดั้นประพันธ์ดำ- ริแนะนำเสนอนัย
เนื่องแต่ละข้อไป ณประเด็นประโดยดี ฯ
๏ ธรรมเรียกเจริญรู้ เถอะกะทู้ประมวลมี
หมายเนื่องกะเรื่องชี- วิตะเชิงจะดำเนิน ฯ
๏ ในฐานะท่าไหน จระไปจะไป่เผิน
ผิดทางระหว่างเดิน ลุสะดวกแสดงคือ: ฯ
๏ ห้าข้อจะย่อคำ ระบุธรรมเจริญถือ
ทางถูกจะปลูกฤๅ จะเพาะแรกจะไพรุฬห์ ฯ
๏ จากเรียนและเพียรดู พิเคราะห์รู้อะไรคุณ
ฤๅโทษประโยชน์หนุน ทะนุทราบเพราะศึกษา ฯ
๏ จากทรัพย์แหละนับหนึ่ง ธนะซึ่งแสวงมา
ใช้ชอบประกอบกา- รณะเกี่ยวกะเก็บงำ ฯ
๏ จากชาติสกุลแห่ง ดนุแจ้งประจักษ์จำ
ต้องรักพิทักษ์ทำ- นุผดุงนิรันดร ฯ
๏ จากมิตรสนิทผู้ ชนสู่สโมสร
เผื่อแผ่และแน่นอน ณสมัครไมตรี ฯ
๏ จากศักดิหลักฐาน ยศะมานเอนกมี
เป็นผลเพราะตนดี ดุจะข้อเสนอไข ฯ
๏ จากอื่นจะดื่นอีก บทะปลีกบแปลกไป
เกี่ยวร่วมและรวมใน นยะห้าณเหตุผล ฯ
๏ สัมพันธ์กะกันผอง กิจะของประดาคน
ต่างทำประจำตน ตะละต่างก็อบรม ฯ
๏ เพื่อกันและกันเพื่อ คณะเพื่อประชาคม
เพื่อชาติประสพสม สุขะรวบสรุปความ ฯ
๏ เป็นธรรมะดำเนิน ลุเจริญจรูงงาม
งำโลกตลอดตาม คติหลักแถลงมา (แล้วแล) ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ