จงบำเพ็ญตนเป็นผู้ว่าง่าย

(จาก- โสวจสฺสตา...เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ: ความเป็นผู้ว่าง่าย เป็นมงคลอันอุตดม –มงคลสูตร พุทธภาษิต)

เมื่อตนปรารถนาหาที่พึ่งแก่ตน จงบำเพ็ญตนเป็นผู้ว่าง่าย เพราะ “ความเป็นผู้ว่าง่าย” คือ “ธรรมทำที่พึ่ง” ซึ่งเป็นเหตุนำความสวัสดีมงคล มาสู่ตนนั่นแล

กาพย์ฉะบัง ๑๖
๏ ผู้ซึ่งจะพึงพอใจ ของผู้อยู่ใน
ฐานะอิสสระชนนาม
๏ ให้ท่านมานเมตตาตาม กรุณาพยายาม
พะยุงผะดุงดลดี
๏ ได้ด้วยตนช่วนตนมี คุณเด่นเป็นศรี
สมบัติอัตตภาพเพียงพอ
๏ เบื้องต้นยลเค้าเราขอ อ้างธรรมนำชะลอ
ฉลาดเฉลิมเริ่มเทียว
๏ ต้องมีข้อนี้ทีเดียว:- “ว่าง่ย” หมายเฉลียว
ระลึกไว้ก่อนการดี
๏ แม้ขาดปราศจากจักมี คุณะกรณี
อเนกลักษณะประการ
๏ ก็ยังยากนักจักพาน พบใครในสถาน
เป็นที่จะพึงพึ่งตน
๏ มนุษย์ไหนคงไม่ข้องกมล รักใคร่ใช้คน
ที่ดื้อที่รั้นชั้นทราม  
๏ “ว่าง่าย” อธิบายคือ: “ความ- ยินดีโดยงาม
ราบรื่นด้วยชื่นตาใจ”
๏ เคารพนบน้อมยอมใน คำสั่งสอนใด
ซึ่งได้สำแดงแจ้งจำ
๏ ไป่เป็นเช่นคนแข็งคำ คือท่วงทีทำ
กระด้างแกมดื้อถือดี
๏ ด้วยจิตต์เจือทิฏฐิมี มานะทวี
หนักเข้าขึ้นขั้นขันแข็ง
๏ “ว่าง่าย” ฝ่ายคุณควรแสดง คือใครใคร่แสวง
หวังซึ่งที่พึ่งประสงค์
๏ ผลประสพพบได้โดยจง จึ่งอ้างเป็นองค์
ธรรมทำที่พึ่ง” พึงหมาย
๏ ยังอื่นดื่นอีกมากมาย เช่นได้ง่ายดาย
สะดวกสะดับรับสอน
๏ จากท่านในฐานอุปกรณ์ การุณย์สุนทร
วาทะอนุศาสน์อาทิอวย
๏ เจริญสรรพสุขรับทรัพย์รวย รุ่งศักดิ์เรืองสวย
ด้วยยศด้วยเกียรติแก่เรา
๏ ได้ตามความรู้ฤๅเชาวน์ สามารถอาจเอา
มาสู่สิทธิสมผล
๏ ใช่แต่เท่านั้นชั้นชน ผู้ใหญ่ในตน
ก็เต็มหฤทัยทำคุณ
๏ เป็นปรัตถประโยชน์ยืดหนุน เนื่องไปไพบุลย์
บ่บกบ่พร่องมองเห็น
๏ หากศิษย์นิสสัยไป่เป็น ฝ่ายต่ำบำเพ็ญ
เป็นผู้ว่าง่าย” ฝ่ายสูง
๏ การสั่งสอนทั้งทางจรูง เจริญรู้สู่ฝูง
ศิษย์ง่ายแก่ฝ่ายอาจารย์
๏ จนถึงท่านซึ่งสถิตฐาน เป็นใหญ่ในการ
ปกครองบ้านช่องชุมชน
๏ ใครใครในครอบครัวตน ตลอดไปได้คน
ว่าง่ายว่างามเจริญ
๏ “ว่าง่าย” อย่าหมายเพียงเผิน ว่านำดำเนิน
ในส่วนเดียวดีที่แสดง
๏ มีบ้างทางชั่วกลั้วแฝง พึงรู้ผู้แรง
ด้วยลำละโมภมากครัน
๏ ปลื้มปลาบด้วยลาภยศอัน อิ่มใจใฝ่ฝัน
จะได้เกินไปไป่พอ
๏ ปรารภริประจบสอพลอ ผลเพื่อเอื้อขอ
ให้ดีให้เด่นเป็นตาม
๏ ลักษณะฉะนี้ชี้นาม “ว่าง่าย” หมายความ
ฉะนั้นก็นั่นนฤคุณ
๏ คือชะนิดผิดธรรมจำจุน เจือจิตต์คิดหนุน
ทะนุสุภวัฒน์หวังผล
๏ “เป็นผู้ว่าง่าย” หมายดล สวัสดีมงคล
มุ่งข้างทางธรรมจำเทอญ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ