โคลงสุภาสิต

ทรงพระนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๖๗ แล ๒๔๖๘

----------------------------

๏ นฤบดีเสื่อมเพราะใช้ มนตรี ชั่วแฮ
เสื่อมพรตเพราะกลี คลุกเคล้า
ลูกเสื่อมเพราะปล่อยฟรี ฟุ้งเฟิสต์ เคยแล
พราห์มณเสื่อมเพราะค่ำเช้า ครุ่นคร้านเรียนมนต์ ฯ
๏ ลูกชั่วชักให้เสื่อม สกุลตน
ศีลเสื่อมเพราะปนพาล เพาะมล้าง
อายเสื่อมเพราะโม่ห์มนท์ เมาดื่ม
เพาะปลูกเสื่อมทรามร้าง เพราะคร้านดูแล ฯ
๏ เสื่อมสิเน่ห์เพราะเริศร้าง แรมไกล
เสื่อมมิตรเพราะเอื้อใน มิตรน้อย
เสื่อมทรัพย์เพราะรั่วไหล จ่ายมาก
เสื่อมสัจตนต่ำต้อย เสื่อมผู้บูชา ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ