โคลงสุภาสิต ทรงถอดความจากวชิรญาณสุภาสิต

๏ บุญมากหากกอปเกื้อ ปัญญา มากนา
โดยป่วยก็พลันหาย ห่างไข้
มากคนรักไปมา เช้าค่ำ
เคยเกลียดกลับรักได้ เพราะบุญ ฯ
๏ บุญต่ำนำชักให้ หมดความ คิดนา
กำเริบไข้แรงรุน โรคร้าย
มิตรญาติขาดรักยาม บุญอับ
พบปะก็คล้ายคล้าย แขกเมิน ฯ
๏ ความรู้มีมากล้น เพียงใด ก็ดี
แต่ขาดความเพียรใจ เกียจคร้าน
เฉกผู้มากทรัพย์ใน เรือนฟุ่ม เฟือยนา
ตระหนี่เก็บไว้แต่บ้าน ห่างใช้ไฉนเติม ฯ
๏ วิชาเดิมมีน้อยแต่ มีเพียร มากฮา
ยังบ่ทราบใดเรียน มากไว้
ผู้น้อยทรัพย์ค่อยเบียน ทรัพย์จ่าย เสมอนอ
ทรัพย์จะเสริมเติมได้ มากด้วยแรงเพียร ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ