กาพย์ตอบกรมพระดำรง ฯ

ถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ในวันประสูติ

ทรงพระนิพนธ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓

----------------------------

กาพย์กรมพระดำรงราชานุภาพ

๑๖ สถิตสถานบ้านแป้งแหล่งตำบล จวบกันยายน
สิบสี่ประสบครบดิถี  
๏ เฉลิมชนม์พระเชฏฐภคินี สมเด็จกษัตรี
ศรีรัตนโกสินทร์สมร  
๏ อยู่ไกลใคร่จะถวายพร จึงเพียรเขียนกลอน
จำทูลถวายอย่างต่างตน  
๏ ลูกหลานว่านเครือหลายคน ก็บอกยุบล
ให้กราบบาทมูลทูลผสม  
๏ ร่วมใจปรีดาสารภิรมย์ ยอกรบังคม
ถวายพรพิพัฒน์สวัสดี  
๏ ให้ทรงสุขเกษมเปรมปรีดิ์ ทุกทิวาราตรี
อย่ารู้นิราสคลาดคลาย  
๏ ผ่องพระฉวีพรรณราย ดุจเดือนเด่นฉาย
มลทินพยาธิขาดสูญ  
๏ เจริญพละพระกำลังเพิ่มพูน สมบุรณบริบูรณ
ทุกสิ่งทรงมาทปราถนา  
๏ ขอให้เจริญพระชันษา ยั่งยืนวัฒนา
การเกิดประโยชน์โพธิผล  
๏ ได้ทรงสมาทานการกุศล ปรฏิบัติพระชน
นีแลเลี้ยงเหล่าประยูร  
๏ อุปการ์ข้าไทเอาธูร โอบเอื้อเกื้อกูล
ตลอดจนเหล่าชาวประชา  
๏ จิรฐิติกาลนานช้า เรือนร้อยพรรษา
ให้สมดังสัจอธิฐาน ฯ  

ทรงตอบแทนทูลกระหม่อมหญิง

๑๖ จวบวันอุบัติกาล ณวารที่สิบสี่กันย์
ได้รับลายพระหัตถ์อัน ไพเราะห์พจนพาที
๏ ข้อยมีมนัสนึก รฦกในพระอารี
แก่ภาคินัยมี ประจำมั่นนิรันดร
๏ ขอโอนศิโรดม บังคมรับบวรพร
ด้วยกาพย์ลำเนากลอน อันแต่งโดยพระมารดา
๏ อนึ่งปวงประยูรวงศ์ ทุกองค์ร่วมพระหัทยา
แด่ปิตุลปิตา อำนวยศุภมงคล
๏ ขอเธอทั้งหลายจง ธำรงสุขสถาผล
โรคภัยอันใดดล พลันบำราศประลาตไกล
๏ สรวมพรชมัยพร จงประสิทธิ์ทุกสิ่งไกษย
อำนาจสัจวจีใจ ประจวบปองสนองเสนอ ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ