โคลงทรงตอบพระราชนิพนธ์

เมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงประชวร

ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๖ กับ พ.ศ. ๒๔๓๗

----------------------------

โคลงพระราชนิพนธ์

๏ เจ็บนานหนักอกผู้ บริรักษ์ ปวงแฮ
คิดใคร่ลาลาญทัก ปลดเปลื้อง
ความเหนื่อยแห่งสูจัก พลันเสื่อม
ตูจะสู่ภพเบื้อง น่านั้นพลันเขษม ฯ

โคลงตอบ

๏ สรวมชีพข้าบาทผู้ ภักดี
พระราชเทวีทรง สฤษดิ์ให้
สุขุมาลมารศรี เสนอยศ นี้นา
ขอกราบทูลท่านไท้ ธิราชเจ้าจอมสยาม ฯ
๏ ประชวรนานหนักอกข้า ทั้งหลาย ยิ่งแล
ทุกทิวาวันบวาย คิดแก้
สิ่งใดซึ่งจักมลาย พระโรค เร็วแฮ
สุดยากเท่าใดแม้ มาทม้วยควรแสวง ฯ
๏ หนักแรงกายเจ็บเพี้ยง เท่าใด ก็ดี
ยังบหย่อนหฤทัย สักน้อย
แม้พระจะด่วนไกล ข้าบาท ปวงแฮ
อกจะพองหนองย้อย ทั่วหน้าสนมนาง ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ