พระนิพนธ์ที่สุด

ลายพระหัตถ์ประทานพระพรในวันประสูติกรมพระยาดำราชานุภาพ

----------------------------

วังบางขุนพรหม

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐

ทูลกรมพระดำรง

วันประสูติของเธอฉันรู้สึกว่าได้ผ่านพ้นไปโดยไม่ได้มาถวายพรด้วยตนเองถึงสองสามคราวมาแล้ว แต่เมื่อจวนจะถึงวันประสูติเข้าเมื่อใดก็เตรียมตัวเสมอที่จะได้มาถวายพรด้วยตนเองหรือด้วยหนังสือ แต่ปีนี้รู้สึกว่ายินดีมาก เพราะคิดว่าจะไม่มีชีวิตอยู่ทัน เมื่อมาถึงเข้าในวันนี้จึงขอถวายพร ตามที่สมองเปนนุ่นอยู่เท่าที่นึกได้ว่า

โส อตฺถลทฺโธ สุขิโต วิรุฬฺโห พุทธฺสาสเน
อโรโค สุขิโต โหหิ สุโข ทีฆายุโก ภว

สุขุมาล.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ