ร่ายประทานพระพรกรมพระดำรงในวันประสูติ

ทรงนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒

----------------------------

๏ ขษณพระพุทธศก ตกสองพันสี่ร้อย
ห้อยเศษหกสิบสองปี วีสะดิถีมิถุนายน
ดลอภิลักขิตสมัย ในพระเจ้าบรมวงศ์
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ คาบพระชนม์คำณวน
ประมวลกึ่งสตพรรษ อีกเศษอัฐฉนำกาล
มานพระหฤทัยจำนง ประสงค์กอปกุศลอุทิศ
เปนนิรามิสราชพลี แด่ภูวบดีปิยมหาราช
ทั้งพระบาทบรมอัยกา ราชปิตุลาบวรอิศเรศ
เหตุสมภาคมายุสม์ ลุอำนวยทานสงฆ์
ปลงธนสารบำรุง ผดุงสภากาชาดสยาม
พยาบาลพระนามบัญญัติ ข้อยมีมนัสปราโมทย์
มาโนชในพระกุศล จึงนิพนธ์ถวายชัย
ด้วยน้ำใจสุทธิ์สอาด สรวมอำนาจพระรัตนตรัย
อีกไทยเทพทรงมหิทธิศักดิ์ ซึ่งพิทักษ์สยามณาเขต
สรวมพระเดชนฤบดินทร์ เจ้าสยามินทร์ห้าพระองค์
ทรงแผ่พระเดชานุภาพ ปราบปวงอุปัทวภัย
ไกลอุปสัคไกลโศก นิราสโรคนิราสทุกข์
เนืองนิตย์ยุกต์สุขารมณ์ อุดมพระปรีชาเชาวน์
เนาประมุขโบราณคดี ทวีพระยศฦาเลื่อง
เฟื่องกิตติคุณฦาเลวง ล้ำยิ่งเพรงบันดาล
พระชนมานยืนยง ธำรงวังวรดิศ
พิพิธสุขพิศาล กอปศฤงคารไพบูลย์
วงศ์ประยูรพรั่งพร้อม น้อมมนัธยาศัย
ในพระเมตตาคุณ การุญรักษ์ดิเรก
เฉกโพธิพฤกษ์ฉายา ร่มบริจาร์แลดนัย
เหล่าข้าไทยทั้งผอง ใดธปองจงประสบ
ใดธปรารภจงสัมฤทธิ์ สิทธิดังมโนหวัง
ดังข้อยผู้ภคินี อื้นวจีพจน์สุนทร
อำนวยพระพรถวายฉนี้ สรวมเทพช่วยชี้
ช่องให้คงเขษม โสตถิ เทอญ ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ