โคลงดั้นสุภาสิตวชิรญาณ

ทรงพระนิพนธ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑

๏ คราวเข็ญจะเฝ้าแต่ โศกศัลย์
โศกจะดับขุ่นเข็ญ ห่อนได้
ยิ่งโศกยิ่งจักพลัน รอญชีพ
ควรปลดควรเปลื้องให้ โศกคลาย ฯ
๏ ละโศกเร่งตริรู้ สึกเข็ญ ตนนา
รู้เข็ดเข็ญคงวาย ว่างบ้าง
ทิ้งชั่วยึดที่เปน ทางชอบ
จึงจักเริศร้างพ้น เหตุภัย ฯ

สุขุมาลมารศรี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ