พระราชปุจฉาสมเด็จพระนารายน์เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

&#8203พระราชปุจฉาสมเด็จพระนารายน์มหาราช หมวดนี้หอพระสมุดฯ ได้ต้นฉบับมาเมื่อพิมพ์พระราชปุจฉาเพิ่มเติมตอนน่า ๗๕ นั้นแล้ว จะงดไว้ก็เสียดาย จึงพิมพ์เพิ่มเข้าอิกตอนหนึ่ง ต้นฉบับซึ่งหอพระสมุดได้มามีบานแพนกว่า “วัน ๖ ๕ ค่ำ ปีมโรงฉศกจุลศักราช ๑๐๘๖ มี พระบัณฑูรสั่งให้คัดหนังสือนี้ ออกจากสมุดดำของพระพุทธรักขิตวัดพุทไธสวรรย์” ดังนี้ คือพระเจ้าบรมโกษฐ เมื่อยังดำรงพระยศเปนพระมหาอุปราชโปรดให้คัดมาจากฉบับของพระพุทธรักขิตราชาคณะซึ่งเปนศิษย์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดพุทไธสวรรย์ แต่ความที่มีในต้นฉบับปรากฎตัวพระราชปุจฉาแต่บทเดียว นอกนั้นมีแต่คำถวายวิสัชนาเท่านั้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ