พระราชพิธีราชาภิเษก

เข้าบุณย์ ตั้งแต่ไถงศุกร ๓ เกิด แขทุติยาษาฒ ฉนำโรงสัมฤทธิศก พระพุทธศักราช ๒๔๗๑ เรียงดลไถงพุธ ๘ เกิด แขฉนำเปนเดียวกัน คือแต่ไถง ๒๐ แขสูเยต ไปดลไถง ๒๕ แขเปนเดียวกัน ฉนำบารัง ๑๙๒๘

ตั้งพระราชมณฑลธรรมในพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย มีแคร่พิธีเปนที่ดำกลพระพุทธรูปพระเทวรูป กับเครื่องปัญจกกุธภัณฑ์ กับที่ประชุมบุณย์ใหญ่ข้างหน้าพระมหาเศวตฉัตรพระบัลลังก์ ฯ มีร้านเทวดา ๓ คั่น ๘ ทิศ ชุมเวียนพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย กับร้านเทวดาใหญ่ ๗ คั่น ๑ อีก ตั้งข้างหน้าพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย ตั้งพระบัลลังก์ ๙ ชั้นมีพระมหาบุษบกมาศ สำหรับถวายทึกตรงข้างทิศบุรพาพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย ฯ ปลูกโรงมณฑล ๔ ทิศชุมเวียนตามพระทวารนอกกำแพงพระบรมราชวัง โรงมณฑลหนึ่งๆ ใหญ่ ๔ เมตร ๔ เหลี่ยมเสมอ บนร้านปูกะดานมีระเบียงและพระราชวัฎฎิ์ชุมเวียน มีร้านเทวดา ๓ คั่น ๑ กับหลักโคมถมถนำ ๑ มีโคม ๑ จุดครบโรงมณฑล ฯ

พระสังฆนายกทั้ง ๒ คณะ กับเสนาบดีนาหมื่นสรรพมุขมนตรี เจ้ากรมในกรุงกับในเขตต์แห่งพระนคร ตั้งโต๊ะเครื่องสักการบูชาเคารพเทวดา ในแถวในกำแพงสีมาพระบรมราชวัง ฯ

ต้องกรมราชบัณฑิตพาดด้ายสีมา ครบพระที่นั่งพระตำหนักทั้งสิ้น มาประชุมกับแคร่พิธีที่สวดมนตร์ ในพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย ฯ

๑ พระโรงมณฑลใหญ่ คือพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย ต้องสมเด็จพระอิสีภัทราธิบดี ๑ พระพรหมาธิราช ๑ พระมินธร ๑ พระชยาธิบดี ๑ พระธรรมราช ๑ พระปรมาจารย์ ๑ พระเทพาจาร ๑ พระอินทโกรพการ ๑ เปน ๘ นัก ถือพฤตติตั้งพระราชพิธีจำเริญพระสิทธรสกลศสังข์ ฯ

๒ โรงมณฑลทิศบุรพา ต้องพระอารยศาล ๑ กับบาคู ๓ นัก ถือพฤตติตั้งพระราชพิธีจำเริญพระสิทธรสกลศสังข์ ฯ

๓ โรงมณฑลทิศทักษิณ ต้องพระธรรมฤทธิ ๑ กับบาคู ๓ นัก ถือพฤตติตั้งพระราชพิธีจำเริญพระสิทธรสกลศสังข์ ฯ

๔ โรงมณฑลทิศปัศจิม ต้องพระธรรมาจารย์ ๑ กับบาคู ๓ นัก ถือพฤตติตั้งพระราชพิธีจำเริญพระสิทธรสกลศสังข์ ฯ

๕ โรงมณฑลทิศอุดร ต้องพระอินทสรชัย ๑ กับบาคู ๓ นัก ถือพฤตติตั้งพระราชพิธีจำเริญพระสิทธรสกลศสังข์

  1. ๑. สูเยต คือ Juillet เดือนกรกฎาคม

  2. ๒. ร้านเทวดา ๓ คั่น ปรากฎในรูปถ่ายเปนศาลเพียงตา พื้นลดสามคั่นมีหลังคา เห็นจะบูชาเทวดาอัฏฐเคราะห์

  3. ๓. ร้านเทวดาใหญ่ ๗ คั่น เห็นจะบูชาพระเกตุ

  4. ๔. ถมถนำ คือถมน้ำมันยา เห็นจะทาน้ำมันยางเท่านั้นเอง

  5. ๕. คือคณะมหานิกายกับคณะธรรมยุติกา ด.ร.

  6. ๖. ด้ายสายสิญจน์ เขมรเรียกด้ายสีมา ดูเข้าทีชอบกลอยู่ ด.ร.

  7. ๗. พระสิทธรส เห็นจะเปนคำเดียวกับที่เราเรียกพระสุทธารส

  8. ๘. บาคู เห็นจะเปนบาครู หมายถึงพราหมณ์

  9. ๙. ชื่อพราหมณ์เหล่านี้ ได้เขียนซ่อมแซมลงบ้างที่เห็นว่าอักขระบกพรองอยู่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ