คำรบ ๒ ไถงเสาร์ ๔ เกิดแขทุติยาษาฒ คือไถง ๒๑ แขสูเยต

โมง ๙ เช้า-พระกรุณาทรงพระพัสถ์กับพระภูษาพรรณฐานเขม่าเสด็จย่างตามกบกนแห่ซึ่งกล่าวแล้วออกนิมนตร์พระสงฆ์ ซึ่งได้จำเริญพระพุทธมนตร์แต่เย็น สวดพาหุงถวายเว พระโภชนาหาร พระสงฆ์ฉันในพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย มีดุริยดนตรีมะโหรีเล่นถวาย แล้วทรงประเคนไทยทาน

พระราชวงศานุวงศ์ อัครมหาเสนา เสนาบดีนาหมื่น สรรพมุกขมนตรี และเจ้ากรมในกรุงในเขตต์ นุ่งพรรณดุจกล่าวแล้วกับเครื่องอิสสริยยศ จวบชุมกราบถวายบังคมคัล ฯ

เล่นลเบงมะโหรศพข้างหน้าพระบรมราชวัง ดลโมง ๑๐ เช้า ฯ

พระกรุณาพระราชทานเครื่องอิสสริยยศ กับของไว้พระเกียรติให้ขญมราชการเขมร ฯ

แต่โมง ๑๕ ดลโมง ๑๘ คือแต่โมง ๓ บ่ายดลโมง ๖ เย็น-รำละคอนในพระที่นั่งพิธีบุณย์ กับลเบงมโหรศพหน้าพระลาน ฯ

แต่โมง ๑๘ ดลโมง ๒๔ คือแต่โมง ๖ เยนดลเที่ยงคืน-ระเบียบบุณย์ดุจไถงคำรบ ๑ ฯ

  1. ๑. ถวายเว ตรงกับที่เราเรียกถวายพรพระ,

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ