คำรบ ๖ ไถงพุธ ๘ เกิดแขทุติยาษาฒ คือไถง ๒๕ แขสูเยต

โมง ๖ เช้า - ถอนโต๊ะซึ่งตั้งเครื่องสักการบูชา ฯ

โมง ๑๗ คือโมง ๕ บ่าย - พระกรุณาทรงเครื่องธรรมดา เสด็จออกดับเทียนชัย กับประเคนไทยธรรมพระสงฆ์ ในพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ