คำรบ ๕ ไถงอังคาร ๗ เกิดแขทุติยาษาฒ คือไถง ๒๕ แขสูเยต

โมง ๗ เช้า - พระกรุณาทรงเครื่องพระพัสถ์พระภูษาพรรณสวาย ทรงพระมหามกุฎเพ็ญพระราชยศ เสด็จย่างตามกบวนแห่ออกจากพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย ยิงปืนใหญ่ ๒๑ นัด เสด็จย่างขึ้นคงพระราชยานมาศพร้อมโดยกบวนแห่ใหญ่ กับพระราชวงศานุวงศ ทรงพระพัสถ์ส้ารบับพระภูษาผายสี กับพระมาลาทรงประพาส หรือพระภูษาศักดิ พระมาลากัส อัครมหาเสนาโยง เสนาบดีคู่เคียง ออกประทักษิณพระนคร ทรงโปรยทานปรักตามมรรคา ตั้งแต่หน้าพระลานไปทิศบูรพ เลี้ยวตามถนนไปทักษิณ ดลถนนขวาง เลี้ยวไปทิศปัศจิม ดลสะพานนาค เข้าพระบันลาพัก ๑ ฯ

ท่านลือเรสิดองต์ สึเปรีเยือร กับสมเด็จพระอิสีภัทราธิบดี จำรับพระกรุณาเสด็จเข้าประทับ พราหมณ์เป่าสังข์ถวายชัย ถวายพระสิทธรสกลศสังข์เสยพระเกศา แล้วทรงพระชฎาปัญจกูฏขึ้นคงเลอพระราชรถเทียมอัสดร ๖ ตามกบวนแห่ ตามผลูคลังน้ำมันก๊าส เลี้ยวไปทางตวันออก ไปดลสพานอินทรธนู เข้าพระบันลาพัก ๑ ฯ

ท่านลือเรสิดองต์ สุเปรีเยือร กับสมเด็จพระอิสีภัทราธิบดี จำรับพระกรุณา พราหมณ์เป่าสังข์ถวายชัย ถวายพระสิทธรสกลศสังข์เสยพระเกศา แล้วทรงพระมหามาลา ขึ้นคงพระที่นั่งอัสดรตามถนนใหญ่ มาดลหน้าจวนปรูติกตูรา เสด็จเข้าประทับ มีกรมยุธยาถวายคำนับ ฯ

มีท่าน ลือคูแวรเนอรเยเนราล กับท่านลือเรสิดองต์ สุเปรีเยือรรับถวายสาธุการพร พราหมณ์เป่าสังข์ถวายชัย ถวายพระอุทกกลศสังข์เสยพระเกศา แล้วเสด็จทรงพระมหามาลาทรงประพาส ขึ้นคงเลอพระที่นั่งคเชนทร์ พระราชดำเนิรตามกบวนแห่เข้าในพระบรมราชวัง ดลเกยข้างหน้าพระที่นั่งสำราญภิรมย์ ทรงย่างตามพระที่นั่งสำราญภิรมย์ ยิงปืนใหญ่ ๒๑ ครั้ง ฯ

ท่านลือเรสิดองต์ สุเปรีเยือร กับสมเด็จพระอิสีภัทราธิบดี รับแห่พระกรุณาไปในพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย พราหมณ์เป่าสังข์ถวายชัย ถวายพระสิทธรสกลศสังข์ แล้วแห่เสด็จย่างตามกบวนแห่เข้าไปประทับในพระที่นั่งพระมหามนทีร ฯ

ลเบงมโหรศพเล่นกับละคอนรำ ดลโมง ๑๘ คือโมง ๒ บ่ายเลิก ฯ จุดพันลือประทีปตั้งโต๊ะดลเที่ยงคืน ฯ

โมง ๒๐ คือโมง ๘ ค่ำ - ท่านลือคูแวรเนอรเยเนราล กับท่านลือเรสิดองต์ สุเปรีเยือร เรียบเลี้ยงถวายโภชน พระกรุณาทรงเสวยที่ปรูติกตูรา ฯ

โมง ๒๒ คือโมง ๑๐ ค่ำ - รับเลี้ยงสิ้นนักราชการบารังแสส ราชการเขมร กับมหาชนทั้งสิ้น กมสานสบายในมนทีรปรูติกตูรา ฯ

  1. ๑. สวาย ว่ามะม่วง สีมะม่วงสุก เหลืองเจือแดงอ่อน หมายถึงสีถ่านไฟ ไทยว่าสีหงสบาท (คือสีท้าวหงส์. หันส - ห่าน) ก็ตรงกัน

  2. ๒. พระภูษาศักดิ คือ เครื่องแบบ พระมาลากัส คือหมวกเฮลเม็ด เรียกตามภาษาฝรั่งเศส Casque

  3. ๓. อัครมหาเสนาโยง หมายความว่า ชักกบวน นำกบวน

  4. ๔. รูติกตูรา คือ Protectorat สถานที่ฝรั่งเศสพนักงานบำรุงกรุงกำพุชาตั้งอยู่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ