ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๑

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๑

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๑

เรื่องพิธีราชาภิเษกสมเด็จพระมณีวงศ พระเจ้ากรุงกัมพูชา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์

ทรงแปลถอดจากภาษาเขมร

----------------------------

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

ทรงพิมพ์เป็นมิตรพลีขึ้นปีใหม่

พ.ศ. ๒๔๗๒

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ