กบวนแห่พระกรุณาเปนเจ้าชีวิตเลอหัว

ประทักษิณพระนคร คือชุมเวียนกรุงภนมเพญกรมเมือง

กรุงกัมพุชาธิบดี

ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก

เรียบเป็น ๕ สาย

ธงชัยรูปอาชานัยใหญ่มาศ ฯ

เพลงบารัง ๑ วง ฯ

ธงปราสาทใหญ่ ๑ ฯ

ธงปราสาทใหญ่ ๑ ฯ

เพลงบารัง ๑ วง ฯ

ยุทธนาบารังแสส ๑ กรม ฯ

นายตรวจ ๑ นัก ฯ

กลองยาว ๑ วง ฯ

นายตรวจ ๑ นัก ฯ

ยุทธนาธิการบารังแสส ๑ กรม ฯ

กรมพิชัยสงครามเขมร ๑ กรม ฯ

นายตรวจ ๑ นัก ฯ

เพลงปี่พาทย์ ๑ วงใหญ่ ฯ

นายตรวจ ๑ นัก ฯ

กรมพิชัยสงครามเขมร ๑ กรม ฯ

ทหารปืนใหญ่ ฯ

นายตรวจ ฯ

เพลงปี่พาทย์ ๑ วงใหญ่

นายตรวจ ฯ

ทหารปืนใหญ่ ฯ

กรมรักษาเมือง ๑ กรม ฯ

นายตรวจ ฯ

กลองแขก ๑ วง ฯ

นายตรวจ ฯ

กรมรักษาเมือง ๑ กรม ฯ

ธงนาค ๓๐ ฯ

สารวัดตรวจ ฯ

กลองแขก ๑ วง ฯ

สารวัดตรวจ ฯ

ธงนาค ๓๐ ฯ

กรมรักษาพระองค์ ๑ กรม ฯ

นายตรวจ ฯ

เพลงชวา ๑ วง ฯ

นายตรวจ ฯ

กรมรักษาพระองค์ ๑ กรม ฯ

นายตรวจ ฯ

เพลงจีน ๑ วง ฯ

นายตรวจ ฯ

ธงตะขาบ ๓๐ ฯ

สารวัดตรวจ ฯ

สารวัดตรวจ ฯ

ธงตะขาบ ๓๐ ฯ

กาวาลือรีขี่แสะ ๒๕ ฯ

มนตรีจามชวา ๑๐ ฯ

กาวาลือรีขี่แสะ ๒๕ ฯ

ดาพเขน ๕๐ ฯ

มนตรีญวน ฯ

เพลงมลายู ๑ วง ฯ

มนตรีญวน ฯ

ดาพเขน ๕๐ ฯ

ออกญาเทวรชุนขี่แสะหางนกยูง

มนตรีจีน ฯ

มนตรีจีน ฯ

ออกญาราชวรานุกูลขี่แสะหางนกยูง ฯ

ยกบัด ฯ

ยกบัด ฯ

ตำรวจหวายมัด ๓๐ ฯ

สุภา ฯ

กลองชัย ฯ

สุภา ฯ

ตำรวจหวายมัด ๓๐ ฯ

ปลัด ฯ

ปลัด ฯ

ธงมกร ฯ

เจ้าฝ่ายเมือง เจ้าฝ่ายเขตต์

ฆ้องชัย ฯ

เจ้าฝ่ายเมือง เจ้าฝ่ายเขตต์ ฯ

ธงมกร ฯ

มนตรีศักดิ ๒ หัวพัน ดล ๘ หัวพัน เดิรแห่ ฯ

มนตรีศักดิ ๒ หัวพัน ดล ๘ หัวพัน เดิรแห่ ฯ

ตำรวจหน้าถือหอก ๒๐ ฯ

ตำรวจหน้าถือหอก ๒๐ ฯ

จามร ๕ ฯ

กลองชนะแดง ๑๐ ฯ

กลองชนะปรัก ๑๐ ฯ

กลองชนะมาศ ๑๐ ฯ

จามร ๕ ฯ

พราหมณ์กระวีปิงปัง ๑๐ ฯ

พราหมณ์กระวีปิงปัง ๑๐ ฯ

พราหมณ์เป่าสังข์ ๔ ฯ

เพลงมะโหรธึก ฯ

พราหมณ์เป่าสังข์ ๔ ฯ

แตรงอน ฯ

แตรงอน ฯ

โหรา ๑ ฯ

โหรา ๑ ฯ

พุดตาน ๑๐ ฯ

เสด็จมาฆ ๑๐ ฯ

เสด็จมาฆ ๑๐ ฯ

พุดตาน ๕ ฯ

พระวงศ ๑๐ ฯ

พระวงศ ๑๐ ฯ

มนตรีในศักดิ ๙ หัวพันขี่แสะ ฯ

มนตรีในศักดิ ๙ หัวพันขี่แสะ ฯ

อภิรม ๔ ฯ

ออกญามหามนตรีขี่แสะ ฯ

ออกญาอัครมหาเสนาธิบดี ขี่แคร่โยงหน้า ฯ

ออกญามหาเทพขี่แสะ ฯ

ออกญาวังวรเวียงชัยขี่แคร่เคียง ฯ

บังแซก ฯ

พระราชยานมาศพระกรุณาคง ฯ

บังแซก ฯ

อาลักษณอัญเชิญพระผกามาศผกาปรักถวายโปรยทาน ฯ

ออกญาจักรีธิบดีกุญชรขี่แคร่เคียง ฯ

ถวายพระกลด ฯ

ออกญากระลาโหมขี่แคร่เคียง ฯ

พระวิชนีงวย

บังแสง

พระวิชนีงวย ฯ

ออกญายมราชขี่แคร่เคียง ฯ

ภูษามาลาอัญเชิญเครื่อง ฯ

ภูษามาลาอัญเชิญเครื่อง ฯ

ธงสัตวอินทรี ๓๐ ฯ

พระองค์เจ้าขี่เสลี่ยงขี่แสะแห่ ฯ

นาหมื่นศักดิ ๑๐ หักพันขี่แคร่แห่ ฯ

มหาดเล็กอัญเชิญเครื่อง ฯ

นาหมื่นศักดิ ๑๐ หัวพันขี่แคร่แห่ ฯ

พระองค์เจ้าขี่เสลี่ยงขี่แสะแห่ ฯ

ธงสัตวอินทรี ๓๐ ฯ

คเชนทรจำลองศึก ๒ ฯ

ตำรวจหลังถือหอก ๑๕ ฯ

มหาดเล็กพระแสงทวน ฯ

ตำรวจหลังถือหอก ๑๕ ฯ

คเชนทร์จำลองศึก ๒ ฯ

คเชนทร์โยง ๔ ฯ

พระที่นั่งคเชนทร์ทรงคอ ฯ

คเชนทร์โยง ๔ ฯ

ถือตะบองเกลียว ๕๐ นัก ฯ

สารวัดตรวจ ฯ

คเชนทร์พระที่นั่งพระ ฯ

สารวัดตรวจ ฯ

ถือตะบองเกลียว ๕๐ นัก ฯ

ดำรีสอ๑๐ ๑ ฯ

คเชนทร์พระที่นั่งคชชาญชัย๑๑

มนตรีกรมวัง ฯ

มนตรีกรมวัง ฯ

พระที่นั่งคเชนทร์คง ฯ

พระที่นั่งคเชนทร์รอง ฯ

มนตรีกรมวัง ฯ

พระที่นั่งอัสดรคง ฯ

มนตรีกรมวัง ฯ

พระที่นั่งอัสดรรอง ฯ

พระนรินทรเสนีขี่แสะหางนกยูง ฯ

พระมหาราชรถเทียมแสะ ๖ ฯ

พระศรีสหเทพขี่แสะหางนกยูง ฯ

ดุจมีในแผนที่

บวกรวมในกบวนแห่

๑ อัครมหาเสนา ๑ ฯ

๒ เสนาบดี ๔ ฯ

พระราชวงศานุวงศกษัตรา

๓ คือ $\left\{ \begin{array}{}\mbox{พระองค์เจ้า ๕ } \\[1.4ex]\mbox{นักองค์เจ้า ๒๙ }\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ ๓๔๑๒

๔ มนตรีศักดิ ๑๐ หัวพันในกรุง ๑

๕ จางวางกรมบาคูปุโรหิต ๑

๖ กรมบาคูปุโรหิต ๒๖

๗ จางวางกรมพระวงศ ๑

๘ มนตรีในกรุง ๕๐๐

ตุลาการในกรุง

๙ จางวาง ๕

๑๐ เจ้ากรม ๑๘

๑๑ กระลาบัญชี๑๓ ๒๐

๑๒ สมุหบัญชี ๒๗

๑๓ ตรวจเขตต์ ๑

๑๔ เจ้าฝ่ายเขตต์ ๑๕

๑๕ เจ้าฝ่ายเมือง ๑๒

๑๖ เจ้าฝ่ายขัณฑ์๑๔ ๘๕

ตุลาการเขตต์

๑๗ จางวาง ๑๔

๑๘ เจ้ากรม ๒๐

๑๙ กระลาบัญชี ๑๓

๒๐ สมุหบัญชี ๔๓

๒๑ เสนาทหาร ๖ กรม

๒๒ นายตรวจ ๓

๒๓ กาวาลือรีขี่แสะ ๕๐

๒๔ ตำรวจหน้าถือหอก ๔๐

๒๕ ตำรวจหน้าถือหวายมัด ๖๐

๒๖ มนตรีจามชวา ๑๐

๒๗ พราหมณ์กระวีปิงปัง ๒๐

๒๘ พราหมณ์เป่าสังข์ ๘

๒๙ โหรา ๒

๓๐ เสด็จมาฆ ๒๐

๓๑ พระวงศ ๒๐

๓๒ ตำรวจหลังถือหอก ๓๐

๓๓ ตำรวจหลังถือตะบองเกลียว ๑๐๐

๓๔ ดาพ ๕๐ เขน ๕๐ เป็น ๑๐๐

๓๕ จามร ๑๐

๓๖ พุดตาน ๑๐

๓๗ อภิรม ๔

๓๘ ธง ๑๘๓

๓๙ เพลง ๖ วง

๔๐ กลองชนะ ๓๐

๔๑ คเชนทร์จำลองศึก ๔

๔๒ คเชนทร์โยง ๘

๔๓ พระที่นั่งคเชนทร์ทรงคอ ๑

๔๔ คเชนทร์พระที่นั่งพระ ๑

๔๕ ดำรีสอ

๔๖ คเชนทร์พระที่นั่งคชชาญชัย ๑

๔๗ พระที่นั่งคเชนทร์คง ๑

๔๘ พระที่นั่งคเชนทร์รอง ๑

๔๙ พระมหาราชรถ ๑ เทียมแสะ ๖

๕๐ พระที่นั่งอัสดรคง ๑

๕๑ พระที่นั่งอัสดรรอง ๑

๕๒ มนตรีขี่แสะหางนกยูง ๔

๕๓ มนตรีขี่แสะ ๔

บวกเผด็จ มนุษย์ ๑๔๗๗ นัก

ดำรี ๑๘

แสะ ๖๖

 1. ๑. กาวาลือรี่ คือ Cavalerie

 2. ๒. ขี่แสะหางนกยูง คือม้าผูกเครื่องมีซองสอดหอกซัดกับหางนกยูงแนบข้าง

 3. ๓. เจ้าฝ่ายเมือง คือผู้ว่าราชการเมือง. เจ้าฝ่ายเขตต์ คือเทศาภิบาล.

 4. ๔. หัวพัน เป็นชื่อชั้นยศ. ยศเรียกว่าศักดิ.

 5. ๕. พุดตาน เป็นเครื่องบังรูปเหมือนพัดยศพระครู

 6. ๖. เสด็จมาฆ ว่าเป็นผู้แทนพระองค์ในการพิธี เนื่องมาแต่พระยายืนชิงช้า ซึ่งตกในราวมาฆมาส ยังสงสัยอยู่

 7. ๗. พระวิชนึงวย คือวิชนีคันงอ ซึ่งเราเรียกพัชนีฝักมะขาม

 8. ๘. บังแสง คือบังสูรย์

 9. ๙. คเชนทร์โยง คือช้างนำ

 10. ๑๐. ดำรีสอ ช้างขาว

 11. ๑๑. คเชนทร์พระที่นั่งคชชาญชัย คือพระคชาธาร

 12. ๑๒. นักองค์เจ้า เป็นชั้นหม่อมเจ้า

 13. ๑๓. กระลาบัญชี จะหมายว่าอย่างไรไม่ทราบแน่ ได้ความแต่ว่าเป็นตำแหน่งเก่า

 14. ๑๔. เจ้าฝ่ายขัณฑ์ คือนายอำเภอ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ