บรรณานุกรม

ตรัง, พระยา. โคลงกวีโบราณ. พระนคร : โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๐.

ธรรมาภิมนฑ์, หลวง. โคลงนิราศวัดรวก และโคลงนิราศวัดสมุหประดิษฐ์. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๕.

บุณโณวาทคำฉันท์ และสุภาษิตอิศรญาณ. พระนคร : รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๒.

บุญเตือน ศรีวรพจน์. รัตนมงคลคำฉันท์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ๒๕๔๗.

บุญเลิศ เสนานนท์, บรรณาธิการ. วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี. กรุงเทพฯ : ศรีอนันต์การพิมพ์, ๒๕๔๐.

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, ๒๕๕๐.

สายไหม จบกลศึก, บรรณาธิการ. หนังสือที่ระลึก พระราชพิธียกจุลมงกุฎและสมโภชพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พุทธศักราช ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๒.

ศิลปากร, กรม. พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ : ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๘.

_______. วรรณกรรมสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๕.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ