มังคลาเศียรวาท

มังคลาเศียรวาทเนื่องในศุภะฤกษ์เถลีงพุทธศก ๒๔๗๓

๏ าเณน คุณิโก พุทฺโธ ธมฺเม อตฺถาย สพฺพโส
มนุสฺสานํ สนฺตํ เทติ นิพฺภยํ โสตฺถยาวหํ ฯ
๏ ธุเวน คุณิโก ธมฺโม สจฺเจ หิตาย สพฺพโส
มนุสฺสานิ สนฺตํ เทติ นิพฺภยํ โสตฺถยาวหํ ฯ
๏ สตฺถุโน คุณิโก สํโฆ ธมฺโมวาเทน สพฺพโส
มนุสฺสานํ สนฺตํ เทติ นิพฺภยํ โสตฺถยาวหํ ฯ
๏ รตนตฺตยานุภาเวน สุวตฺถิ โภตุ สพฺพทา
พุทฺธธมฺเม ติฏฺกานํ วุฑฒึ สมฺมานนาย ปิ ฯ

----------------------------

๏ พระพุทธเจ้า เป็นผู้ซึ่งทรงพระคุณ โดยทวงทราบซึ่งพระธรรมอันเป็นไป เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลาย ในกาละทั้งปวง ชื่อว่าทรงพระอำนวยซึ่งความสงบ ความปราศจากภัย และการนำมาซึ่งความสวัสดี ฯ

๏ พระธรรมะเจ้า เป็นข้อซึ่งทรงพระคุณ โดยแน่วในธรรมะชาตที่จริงแท้ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์ทั้งหลาย ในกาลทั้งปวงนั้น ชื่อว่าทรงพระอำนวยซึ่งความสงบ ความปราศจากภัย และการนำมาซึ่งความสวัสดี ฯ

๏ พระสงฆเจ้า เป็นผู้ซึ่งทรงพระคุณ โดยสอนพระธรรมของพระพุทธศาสดาเจ้า แก่มนุษย์ทั้งหลาย ในกาละทั้งปวง ชื่อว่าทรงพระอำนวยซึ่งความสงบ ความปราศจากภัย และการนำมาซึ่งความสวัสดี ฯ

๏ ด้วยอานุภาพ พระศรีรัตนตรัย ขอความสวัสดี จงมีทุกเมื่อ แก่ท่านทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้า แม้เพียงการนับถือท่านผู้ชราภาพ นั้นเถีด ฯ

สิทธิรัสดุ

กรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ