พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์

พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์
มกุฎวงศนฤบดี มหากวีนิพันธนวิจิตร
ราชโกษาทิกิจจิรุปปการ บรมนฤบาลมหาสวามิภักติ
ขัตติยศักดิอดุลย พหุลกัลยาณวัตร
ศรีรัตนตรัยคุณาลงกรณ์ นรินทรบพิตร

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ