คำนำ

พระเจ้าวรวงศเธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธนฤมล พระชายาในพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ทรงแสดงความจำนงมายังกรมศิลปากรว่า มีพระประสงค์จะใคร่พิมพ์หนังสือสักเรื่องหนึ่ง สำหรับเป็นของแจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน กรมศิลปากรได้ทูลแนะนำให้ พิมพ์จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน อันเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเล่มนี้ ซึ่งนับเป็นภาค ๑๒ ก็พอพระไทย และได้ทรงประทานพระประวัติพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พร้อมทั้งสำเนาพระราชหัตถเลขา ๑๐ ฉะบับ มาขอให้พิมพ์ไว้ในหนังสือนี้ด้วย กรมศิลปากรจึ่งจัดถวายตามพระประสงค์ ดังปรากฏในหนังสือนี้แล้ว

ขออนุโมทนาในพระกุศลบุญราศีทักษิณานุปทาน ซึ่งพระเจ้าวรวงศเธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธนฤมล ได้ทรงบำเพ็ญเป็นปัจโจปการกิจ อุททิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนี้ จงเป็นบุญนิธีอำนวยสุขวิปากสมบัติแด่พระเจ้าบรมวงศเธอพระองค์นั้น สมดังพระมโนปณิธานทุกประการ เทอญ

กรมศิลปากร

๒๕ มกราคม ๒๔๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ