คาถาสำหรับกราบหมอนเมื่อจะนอนทุกทิวาราตรี (รจนาใหม่)

๏ พุท์ธํ ธัม์มัญ์จ สํฆัญ์จ เทวํ วัน์ทามิ สิรสา
มาตาปิตโร จ ส๎ยามิน์ทํ คุณิกาจริยัน์นมามิหํ
ชราพ๎ยาธิมรณธัม์โม อนตีโตม๎หิ ตํ ธุวํ
ปิเยหิ เม มนาเปหิ วินาภาโว ภวิส์สติ
กัม์มัส สโกม๎หิ ทายาโท ยํ กริส์สามิ ตัส์ส เจ
ปัจ์จเวก์ขเณนุทิส์สามิ ปุญ์ญภาคํ สวาจิตํ
มกุฎรัญ์โญ จ จุฬาลัง์ กรณรัญ์โญ ปิยัส์ส เม
จิรัญ์จ รัช์เช ติฏ์ฐตุ ราชา โสต์ถึ ลภามิ เตชสา ๚

(ฉันท์คำแปล)

๏ ข้าไหว้พระไตรย์รตนะไหว้ มรุไหว้ พระราชา
พ่อแม่และครู คุณิกะสา ทระท่อม สุธรรมถนอม
จักแก่และป่วย และก็จะม้วย ผิจะสวย สอางออม
รักไหนจะไกล กระมละตรอม วิปะโยค ทยานหา
ก่อกรรมก็กรรม จะอุปะถัมภ์ ดนุนำ สนองพา
ผลปัจจเวกษณ์ กุศละสา ธุอุทิศ ถวายธรรม์
แด่จอมมกุฎ จุละมกุฎ ปิยะจุติจรสวรรค์
ขอหน่อมกุฎ วุฒิถวัลย์ ทนุข้า นครเขษม ๚

คาถาสำหรับตรวจน้ำถวายพระราชกุศลด้วย

(รจนาเสริมเค้าโครงพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๔)

๏ บุญ์ญัส์สิทานิ กตัส์ ยานัญญานิ กตานิ เม
เตสัญ์จ ภาคิโน โหนตุ สัต์ตานัน์ตาป์ปมาณกา
เย ปิยา คุณวัน์ตา จ มหามกุฏปิยมหา
จุฬาลัง์กรณราช สิวัง์คตาทโย มมํ
ทิฏ์ฐา เม จาป๎ยทิฏ์ฐา วา สํสรัน์ตา ภวาภเว
สัพ์เพสัต์ตา สทา โหน์ตุ อเวรา สุขชีวิโน
เขมัป์ปะทัญ์จ ปัป์ โปน์ตุ เตสาสาสิช์ณิตํ สุภา ๚

(ฉันท์คำแปล)

๏ แสนสัตว์ณแสนสกละโลก จระโอฆอเนกวน
บ้างยลและบ้างก็บมิยล ปิยะบ้างพระคุณครัน
เช่นจอมมกุฎจุละมกุฎ ปิยะมนุษย์นิวาศสวรรค์
โปรดรับอุเทศกุศละธรร มพลี เฉลิมบุญ
ข้าทำและทำเพราะสุจริต ศุภะกิจ ถเกิงคุณ
เลื่อมไสพระไตรย์สรณะหนุน ชินะวาท ประสาศน์สอน
ขอสัตว์วิรัติภยะประโ(ห)ยค ชิวะโลก สถาพร
หวังสมอุดม ดุจะนิวรณ์ วุฒิทั่ว นิคมเขษม ๚
อัป์ปมัต์ตา โหน์ตุ!

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ