เดือน ๙ จุลศักราช ๑๒๔๑

วันที่ ๓๙๐๓ วัน ๗ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๙ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

วันนี้โหรถวายคำนวนว่าจะมีสุริยอุปราคาเวลาบ่าย ถึงเวลาฝนตั้งมืดไม่เหนดวงพระอาทิตย์จนค่ำ ไม่ได้สรง

ออกขุนนางไม่มีราชการอันใด

วันที่ ๓๙๐๔ วัน ๑ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๐ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลากลางวันเจ้าพระยาภาณุวงษเฝ้า เวลาค่ำออกขุนนางไม่มีราชการอไร

วันที่ ๓๙๐๕ วัน ๒ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๑ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เสดจออกขุนนาง มหาดไทยนำราชวงษเมืองร้อยเอดทูลลาพระราชทานเครื่องยศ

พระยาพิพัฒอ่านบอกเมืองสมุทปราการว่าปลัดตาย

วันที่ ๓๙๐๖ วัน ๓ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก ๑๒๔๑

(๒๒ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

ไม่ได้เสดจออกขุนนาง

วันที่ ๓๙๐๗ วัน ๔ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก ๑๒๔๑

(๒๓ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

มิสเตออาลบาสเตอเข้ามาเฝ้า

เสดจออกขุนนาง มหาดไทยอ่านบอกเมืองกำแพงเพชรบอกขอหลวงอภัยภักดีเปนเจ้าเมืองชานุวรลักษณ

วันที่ ๓๙๐๘ วัน ๕ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๔ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลาค่ำเสดจออกขุนนาง ไม่มีราชการ

วันที่ ๓๙๐๙ วัน ๖ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๕ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลากลางวันนี้ สมเดจเจ้าพระยาให้ขรัวยายอิ่มนำเชยบุตรพระยาประภากรวงษถวายตัวทำราชการ แม้นบุตรเจ้าพระยาสุรวงษถวายตัว โปรดมอบให้กรมสมเดจพระสุดารัตนจัดการที่จะพระราชทานสมเดจพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ

เวลาค่ำเสดจออกขุนนาง หลวงเสนีพิทักษอ่านบอกข้าหลวงที่ออกไปเมืองปราจิณว่าด้วยกำหนดจะขึ้นไปบ่อทอง ทำหางว่าวตรวจของส่งมา

บอกปลัด ยกระบัตร รายงานน้ำฝนต้นเข้าฉบับ ๑ ผู้ร้ายปล้นจับได้ส่งเข้ามาฉบับ ๑ ผู้ร้ายขโมยแร่ทองฉบับ ๑ จัดที่พักรับข้าหลวงฉบับ ๑

วันที่ ๓๙๑๐ วัน ๗ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๖ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

ออกขุนนางไม่มีราชการอไร

พระอมรวิไสยถวายงบบาญชีสุรากรุงเทพ ฯ ของเจ้าพระยาสุรวงษทำ เปนภาษีคอเวอนเมนฉบับ ๑

วันที่ ๓๙๑๑ วัน ๑ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๗ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

พระเนตรแดง ไม่มีราชการอไร

วันที่ ๓๙๑๒ วัน ๒ ๑๐ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๘ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

ไม่ได้ออกขุนนาง

วันที่ ๓๙๑๓ วัน ๓ ๑๑ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก ๑๒๔๑

(๒๙ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

ไม่ได้เสดจออกขุนนาง วันนี้ตั้งสวดมนตที่พระที่นั่งอาภรพิโมกข พรุ่งนี้จะหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา

วันที่ ๓๙๑๔ วัน ๔ ๑๒ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๓๐ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้าเสดจออกหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนษา เหมือนทุกๆปีที่โรงทองแล้วเสดจทอดพระเนตรงานพระที่นั่ง ฯ

เวลาค่ำเสดจออกขุนนาง พระอมรวิไสย พระอนุรักษ หลวงจงพยุหทูลลาไปรักษาเมืองตวันตก หลวงลักษมาณา ทูลลาไปรับพวกเมืองไทรย ขุนนเรนทรเสนีทูลลาไปรับคนโทษเมืองตรัง พระราชทานตรา หลวงไกรนารายน์ วิจิตราภรณ์ ว.ม, หลวงจงพยุห วิจิตราภรณ ว.ม. หลวงนราธิกรณฤทธิ ทิพยาภรณ ท.ช. ความชอบเซอรเว

วันที่ ๓๙๑๕ วัน ๕ ๑๓ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๓๑ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

วันนี้พระราชทานแม้นบุตรเจ้าพระยาสุรวงษออกไปเปนหม่อมสมเดจพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ พระราชทาน ขันทองพานทอง หีบหมาก เงิน แหวนเพชร

เสดจออกขุนนางไม่มีราชการอไร

วันนี้พระยาสุรเสนีถึงแก่กรรมเวลายิงปืน พระราชทานโกษ

วันที่ ๓๙๑๖ วัน ๖ ๑๔ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑ สิงหาคม ๒๔๒๒)

ไม่มีการอไร

วันที่ ๓๙๑๗ วัน ๗ ๑๕ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒ สิงหาคม ๒๔๒๒)

ไม่มีราชการอไร

วันที่ ๓๙๑๘ วัน ๑ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๓ สิงหาคม ๒๔๒๒)

ไม่มีราชการอไร ไม่ได้ออกขุนนาง

วันที่ ๓๙๑๙ วัน ๒ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๔ สิงหาคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้า เจ้าพนักงานเชิญพระสพกรมหมื่นนเรนทรบดินทร ลงทรงเรือไชย เชิญพระสพพระองค์เจ้าเงินยวงลงทรงเรือศรี เชิญไปขึ้นท่าวัดสเกษแห่เวียนเมรุแล้วเชิญพระสพสถิตยในเมรุมีการมโหรสพตามธรรมเนียม

เวลาบ่ายเสดจทอดพระเนตรเรือพระที่นั่งเวสาตรีที่ส่งเข้ามาใหม่

วันที่ ๓๙๒๐ วัน ๓ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๕ สิงหาคม ๒๔๒๒)

เวลาค่ำเสดจพระราชดำเนิรออกขุนนางไม่มีราชการ

วันที่ ๓๙๒๑ วัน ๔ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๖ สิงหาคม ๒๔๒๒)

เวลาเยนเสดจพระราชดำเนินทรงรถพระที่นั่งเสดจวัดสเกษ ประทับพลับพลาแล้วเสดจเข้าเมรุ ทรงทอดผ้าไตรย สดัปกรณแล้วพระราชทานเพลิง พระสพกรมหมื่นอมเรนทร พระองค์เงินยวง แล้วประทับพลับพลาทรงโปรยผลกัลปพฤกษ แล้วเสด็จกลับพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๓๙๒๒ วัน ๕ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๗ สิงหาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่ายโมงพระยาศรีเข้ามาเฝ้าถวายร่างตอบมิสเตอนอกซ์ เรื่องแซมมอลคอซันถูกผู้ร้ายลักของเมืองฉเชิงเทรา

เวลาบ่ายโมงเสศเสด็จลงตำหนักแพออกเรือพระที่นั่งขึ้นไปกลับเวลาบ่าย ๒ โมง ล่องลงไปปากน้ำถึงพระเจดีย์บ่าย ๕ โมง ๒๐ มินิตเสดจนมัสการพระเจดีย์ออกทเลพบเรือไรซิงซันกลับมา สมเดจกรมหลวงจักรพรรดิตามไปด้วย ไปถึงเกาะศรีชัง เวลา ๗ ทุ่มครึ่ง เข้าท้ายเกาะทอดแหลมน่าวัด.

วันที่ ๓๙๒๓ วัน ๖ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๘ สิงหาคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้า ๒ โมงเสศออกเรือพระที่นั่งแต่เกาะสีชังไปเกาะล้าน ถึงที่วางทุ่นเวลาเที่ยง ทรงเรือกลไฟเล็กไปวางหุ่นเมื่อทุ่นลงบ่าย ๒ โมง ๒๐ มินิต แล้วเสดจมาเสวยที่เรือพระที่นั่ง บ่ายเสดจลงเรือโบดด้วยข้างใน เรือสติมลอนลากไปขึ้นหาดบ้านเกาะล้านประพาศไร่ เวลาบ่าย ๕ โมงกลับลงเรือพระที่นั่งมาแรมที่สีชัง

พระยาพิพัฒ พระยาสมุท พระสุธรรมมาเฝ้า

วันนี้ได้ทราบว่าเรือไรซิงซันโดนหิน

วันที่ ๓๙๒๔ วัน ๗ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๙ สิงหาคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้า ๓ โมงเสศเสดจขึ้นเกาะสีชัง ราษฎรเฝ้าพระราชทานเงินแล้ว เสดจไร่ไน้หน่านอกมีเด็กอายุ ๘ เดือนมากับแม่เฝ้าแล้วปีนขึ้นนั่งบนพระเพลา พระราชทานชื่อบุญเลิศ กับพระราชทานเงิน ๓ ตำลึง ผ้าเชดพระภักตร เวลาบ่ายโมงเสศเสดจกลับท่านผู้หญิงอิ่มเฝ้า บ่าย ๕ โมงเสดจทรงเรือโบดเรือไฟเล็กลากเสดจไปประภาศเกาะสีชังด้านนอก แลเสดจเกาะขามเมื่อกลับถูกฝนถึงเรือเกือบทุ่ม แรมที่สีชัง

วันนี้โปรดให้พระวิสูตรสาครดิศ อาลบาสเตอ ไปวางทุ่นเกาะสีชัง

เวลา ๓ ยามออกเรือไปแหลมพัทธยา.

วันที่ ๓๙๒๕ วัน ๑ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๐ สิงหาคม ๒๔๒๒)

เวลาย่ำรุ่งถึงแหลมพัทธยา เวลาเช้าเสด็จทรงเรือพระที่นั่งโบดขึ้นประพาศหาดแหลมพัทธยามีหอยมากเสวยเช้าที่นั่น เวลาเกือบเที่ยงกลับลงเรือแล้วออกไปเกาะล้านบ่ายโมงถึง บ่าย ๒ โมงเสดจทรงเรือโบดขึ้นประพาศหาดด้านใต้มีหอยมาก บ่าย ๓ โมงกลับถึงเกาะสีชังเกียบย่ำค่ำ แล้วโปรดให้หัดทหารยิงปืนได้ ๒ นัดมีพายุฝนตกเลิก แรมสีชัง

เวลา ๓ ยามออกเรือกลับมาปากน้ำ.

วันที่ ๓๙๒๖ วัน ๒ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๑ สิงหาคม ๒๔๒๒)

เวลาเกือบโมงเช้าถึงปากน้ำ ต้องจอดคอยน้ำอยู่ เวลานั้นโปรดให้ซ้อมทหารปืนใหญ่เล็ก เวลาเช้า ๕ โมงเสศออกเรือแต่สันดอนเข้ามาเมืองสมุทถึงพระสมุทเจดีย์บ่ายโมง เจ้าพระยาภาณุวงษมาเฝ้าจนบ่าย ๒ โมงออกเรือพระที่นั่ง ถึงตำหนักแพบ่าย ๕ โมง.

วันที่ ๓๙๒๗ วัน ๓ ๑๐ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๒ สิงหาคม ๒๔๒๒)

เวลาค่ำออกขุนนาง หลวงเสนีพิทักษอ่านบอกเมืองตาก ๔ ฉบับ รายงานทำที่พักข้าหลวง ฉบับ ๑ ว่าด้วยเงินค่าต่อไม้ ฉบับ ๑ ว่าด้วยผู้ร้ายปล้น ฉบับ ๑ ว่าด้วยมีหนังสือไปเมืองมรแมนเรื่องผู้ร้าย

พระนรินทรอ่านบอก เมืองสงขลาว่าเมืองตรังกานูแต่งศรีตวันกรมการคุมต้นไม้ทองเงินเข้ามาถวาย

อนึ่งวันนี้เจ้าพนักงานเชิญพระศพพระองค์เจ้าแสงจันทร์ลงทรงเรือศรีแห่ไปเข้าเมรุวัดสเกษ มีมโหรศพตามเคย.

วันที่ ๓๙๒๘ วัน ๔ ๑๑ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๓ สิงหาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสดจทรงรถพระที่นั่งไปประทับวัดสเกษ เสดจประทับในเมรุทรงทอดผ้าไตรยสดัปกรณพระศพพระองค์เจ้าแสงจันทรแล้ว เสด็จประทับพลับพลาทรงโปรยทานแล้วทรงดอกไม้ แล้วเสดจกลับพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๓๙๒๙ วัน ๕ ๑๒ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๔ สิงหาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่าย ๔ โมงเสศเสด็จทรงรถพระที่นั่งเสดจพระราชดำเนินวัดสเกษ เสดจประทับในเมรุ ทรงทอดผ้าไตรยสดัปกรณ แล้วพระราชทานเพลิงพระศพพระองค์เจ้าแสงจันทรแล้วเสดจประทับพลับพลาทรงโปรยทาน แล้วเสดจกลับพระบรมมหาราชวัง.

วันที่ ๓๙๓๐ วัน ๖ ๑๓ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๕ สิงหาคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้าพระสงฆวัดพระเชตุพนต์ ๑๐ รูป วัดรัชฎาธิฐาน ๕ รูป รับพระราชทานฉัน ด้วยเปนวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกยเสดจสวรรณคตจึงโปรดให้เชิญพระอัษฐิออกบำเพญพระราชกุศลที่พระพุทธนิเวศตามเคย

เวลาบ่าย ๔ โมงเสศเสดจออกประทับพระที่นั่งอมรินทร กรมมหาดไทยนำแสนท้าวพระยาลาวเมืองนครพนมเข้าเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท กระลาโหมนำศรีตวันกรมการเมืองตรังกานูเข้าเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท ถวายต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการทั้ง ๒ เมือง ทรงพระราชปฏิสันฐานโดยควรแล้วเสดจขึ้น

วันที่ ๓๙๓๑ วัน ๗ ๑๔ ๙ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๖ สิงหาคม ๒๔๒๒)

วันนี้ไม่มีราชการอไร พระสุริยภักดีทูลลาไปปราจิณบุรี.

  1. 1. คือเบญจมาภรณ์ มงกุฎไทย ในปัจจุบัน

  2. 2. คือเบญจมาภรณ์ ช้างเผือก ในปัจจุบัน

  3. 3. พระยาสุรเสนา (คง)

  4. 4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ ต้นราชสกุล คเนจร

  5. 5. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓

  6. 6. พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ