เดือน ๖ จุลศักราช ๑๒๔๑

วันที่ ๓๘๑๔ วัน ๒ ๖ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๑ เมษายน ๒๔๒๒)

รับคำโทรเลขเรือมาลำหนึ่ง แซนปิเตอ เรือเยอรมันสองเสาครึ่ง ๓๓๖, จีน, ห้องกง ท้าวราชกิจถวายความเหนสมเดจเจ้าพระยาที่จะตอบกงซุลอังกฤษที่มาทูลด้วยความ ๓ ข้อ ข้อ ๑ ที่จะให้ขอโทษให้ชัดเจนนั้นเหนว่า ที่เอาชื่อมาใส่ในคำปฤกษา ก็เพราะจะให้เหนความผิดของพระปรีชาไม่ได้ดูถูกดูหมิ่น แก่เขา ๆ เหนความว่าเปนประจานนั้น ก็ได้ขออภัยโทษไปแล้ว ข้อที่จะให้ปล่อยพระปรีชาปล่อยไม่ได้ ด้วยราษฎรมาร้องกล่าวโทษไว้หลายราย จะต้องชำระเสียก่อน ข้อที่ให้เลือกตระลาการที่เปนยุติธรรมนั้น ได้ให้สมเดจกรมพระซึ่งเป็นพระราชวงษผู้ใหญ่ เปนผู้กำกับให้ชำระความโดยยุติธรรม (ร.ม. ที่ ๑๖๔ ต่อที่ ๑๖๓ ต่อไป ร. ที่ ๒๓/๔๑ มีพระราชหัถถึงเจ้าพระยาภาณุวงษส่งความเหนสมเดจเจ้าพระยาที่จะให้ตอบกงซุลอังกฤษนี้ไป ความข้อต้นที่ยกชื่อเขานั้น เขาก็พูดว่าดูถูกเขาร่ำไป อย่าให้ออกชื่อเขาอีก ด้วยเขาว่าอยูว่าขืนออกชื่อเขาอยู่เสมอ ให้ว่าแต่เพียงว่า ที่ยกชื่อเขาขึ้นในคำปฤกษานั้น มิได้คิดหมิ่นประมาทต่อท่านเลย เมื่อเหนเปนประจานไปดังนั้นก็ได้ชี้แจงไปแล้ว คำที่ว่าขออภัยโทษนั้น ต้องว่าแต่ขออภัย หน่อยเขาจะว่าคำในหนังสือฉบับโน้นฉบับนี้ก็ไม่เหมือนกัน จะอธิบายคำขออภัยเสียว่าเปนคำผู้ใหญ่พูดกัน เมื่อเขาจะให้ว่าขอโทษ ก็ขอโทษให้ แต่ข้อที่จะไม่ปล่อยพระปรีชานั้น เปนข้อสำคัญต้องคิดเสียให้ตลอด ให้ท่านเสนาบดีตริตรองเสียให้แน่ให้เหนหร้อม เมื่อควรจะตอบได้จึงให้ตอบไปความอื่นก็ดีแล้ว การที่จะตอบนี้ได้ทรงรับว่าจะปฤกษาท่านเสนาบดีให้เหนพร้อม ถ้าปฤกษาเหนพร้อมกันแล้ว ให้ตอบเขาลงไปเถิด ต่อ ร.ม. ที่ ๑๖๔ ต่อไป ป. ที่ ๓๐/๔๑

รับหนังสือเจ้าพระยาภาณุวงษ ว่าคำซึ่งมิศเตอนอกซ์กราบบังคมทูลพระกรุณานั้น ขอพระราชทานให้เรียงจดไว้ให้เลอียด ตั้งแต่มาจนไป ด้วยท่านเหนว่ามิศเตอนอกซ์พูดการเหลือเกินมาก จะปิดไว้เปนไปรเวตไม่ได้ เผื่อมีการที่จะพูดจะยกจะได้เทออก ด้วยท่านเหนว่าการที่เราเอาชื่อมิศเตอนอกซ์ใส่ในคำปฤกษานิดเดียว ยังยกเอาว่าดูถูกดูหมิ่นใหญ่โต คำที่กงซุลอังกฤษพูดนั้น ดูถูกขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อย ยิ่งกว่าที่เราเอาชื่อใส่ในคำปฤกษา กับท่านได้นัดให้กงซุลวิลันดาเฝ้าวันนี้บ่าย ๔ โมง (ร.ม. ที่ ๑๖๕ ต่อ ป. ที่ ๓๐/๔๑ ต่อไปที่ ๑๖๖)

ป. ที่ ๓๐/๔๑ แล้วมีพระราชหัถฉบับเลกติดไปกับฉบับ ว่าด้วยความพระปรีชาที่ขอมานี้ ขอกับเอดเดอกง ท่านกาพย์ตอบพูดไปกับนายหนูว่าเปนผู้น้อยไม่ใช่ธุระไม่เคยทูล ๆ ไม่ได้ กับทรงด้วยหนังสือตอบนอกซ์ฉบับนี้ ที่ไม่ทรงแก้มาทีเดียว เพราะขยั้นกลัวคนจะไปบอกกลับมิศเตอนอกซ์อย่างมาพูด แต่จะเปนตีลวงฤๅยังไรไม่ทราบ การนี้พูดกับแต่ท่านเรียงเถิด (ต่อ ร. ที่ ๒๓/๔๑ ต่อไป ร.ม. ที่ ๑๖๕ ต่อไปวัน ๓ ๑๕ ๒ ค่ำ)

วันที่ ๓๘๓๙ วัน ๖ ๑๑ ๖ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๖ พฤษภาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่าย ๒ โมงเสดจออก กรมหมื่นนเรศเฝ้าทูลเรื่องชำระความพระปรีชาที่เก๋งวรสภาพิรมย์

เวลาค่ำเสดจออกขุนนางพระยาศรีอ่านบอกเมืองมหาสารคามบอกส่งส่วยเร่วฉบับ ๑ บอกเผาศพพระจำเริญราชเดชเจ้าเมืองขออุปฮาดเปนเจ้าเมืองราชวงษเปนอุปฮาด ราชบุตรเปนราชวงษ ท้าวขัติยเปนราชบุตร ลงมาเฝ้าถวายขีพึ่ง

วันนี้พระองคเจ้ากาพยอาการมากพระราชทานผ้าไตรย ๓๐ ไตรย

๑. รับหนังสือพระยาภาษเรื่องความพระปรีชา (ร.ม. ที่ ๓๖๕)

๒. กรมท่าคัดสำเนาเตลิคราฟมีคำแปล (ร.ม. ที่ ๓๖๖)

๓. คำเหนพระอัษฎงค์ (ร.ม. ๓๖๗)

๔. หนังสือพระยาอัษฎงค์ว่าด้วยรับรองพระยาภาษ (ร.ม. ที่ ๓๖๘)

๕. หนังสือสมเดจเจ้าพระยาเรื่องทรงโต้ตอบกับมิสเตอนอกซ์ซึ่งมาเฝ้า (ร.ม. ที่ ๓๖๙)

๖. พระยาอภัยรณฤทธิถวายบาญชีน้ำฝน (ร.ม. ที่ ๓๗๐)

๗. มหาดไทยถวายสำเนาบอกพระยาเจริญ ๓ ฉบับ (ร.ม. ที่ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓)

๘. เจ้าหมื่นศรีถวายหนังสือพระยาเจริญมีมาถึงตัว ๒ ฉบับ (ร.ม. ที่ ๓๗๔ ๓๗๕)

๙. รับหนังสือกงซุลอเมริกันขอบพระเดชพระคุณ ที่รับเยเนอราลแกรน (ร.ม. ที่ ๓๗๖)

๑๐. หนังสือเจ้าพระยามหินทรเร่งให้ชำระ (ร.ม. ที่ ๓๗๗)

๑๑. พระราชหัถถึงพระยาภาษเรื่องพระปรีชาตั้งแต่ออกไปแล้ว (ร. ที่ ๘๔/๔๑)

๑๒. กรมท่าส่งหนังสือพิมพ์เดลิไตม์ (ร.ม. ที่ ๓๗๘)

๑๓. รับหนังสือกรมท่าเรื่องคำทูลพระพิเรนทรกับเตลิคราฟถึงพระยาภาษ (ร.ม. ๓๗๙)

๑๔. พระราชหัถถตอบไปฉบับ ๑ (ร.ม. ที่ ๘๙/๔๑)

๑๕. ริโปตพระพิเรนทร (ร. ที่ ๓๘๐)

วันที่ ๓๘๔๐ วัน ๗ ๑๒ ๖ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๗ พฤษภาคม ๒๔๒๒)

วันนี้พระอาการพระองคกาพยมากขึ้น พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวเสดจทรงรถพระที่นั่งไปประทับวังกรมหมื่นภูธเรศรเสดจเยี่ยมประชวนเวลาเช้า ๒ โมงพระองคกาพยสิ้นพระชนม์

เวลาบ่ายพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวเสดจสรงน้ำพระศพพระองค์เจ้ากาพย์กระนกรัตน

วันนี้ลงมือชำระความพระปรีชาที่เก๋งวรสภาพิรมย์

ท้าวแพทูลว่ากระลาสีเรือรบเมาตามถนนค้อล้อเหมือนผัดช้าง

๑. รับหนังสือเจ้าพระยาภาณุวงษว่าด้วยมิสเตอนอกซ์มาเฝ้า (ร.ม. ที่ ๓๘๑)

๒. อีกฉบับหนึ่งว่ากัปตันฮิกไปได้เตลิกราฟมิสเตอนอกซ์มา (ร.ม. ที่ ๓๘๒)

๓. คำเตลิคราฟ (ร.ม. ที่ ๓๘๓)

๔. มีพระราชหัถถึงพระยารองเมืองเรื่องกลาษี ร. ที่ ๙๐/๔๑

๕. รับหนังสือกรมท่าเรื่องให้พระวิสูทไปที่เรือรบส่งคำแจ้งความมา กับส่งหนังสือกงซุลอังกฤษทูลถามข่าวพระองค์กาพย์ (ร.ม.ที่ ๓๘๔)

๖. คำพระวิสูท (ร.ม. ที่ ๓๘๕)

๗. หนังสือมิศเตอนอกซ์เรื่องพระองกาพย์สิ้นพระชนม์ (ร.ม.ที่ ๓๘๖)

๘. มีพระราชหรรถตอบมิสเตอนอกซ์ ร. ที่ ๙๑/๔๑

๙. หนังสือมิศเตออาลบาสเตอเรื่องพระองคกาพยสิ้นพระชนม์ (ร.ม. ที่ ๓๘๗)

๑๐. พระราชหัถตอบมิสเตออาลบาสเตอ ร. ที่ ๙๒/๔๑

๑๑. พระราชหัถถึงสมเดจเจ้าพระยาบอกพระองค์กาพยสิ้นพระชนม์ ร. ที่ ๙๑/๔๑

๑๒. หนังสือกงซุลเยอรมันถามข่าวพระองคกาพยสิ้นพระชนม์ (ร.ม. ที่ ๓๘๘)

๑๓. พระราชหัถพระราชทานพรคุณหญิงพันทำบุญวันเกิด ป. ที่ ๔๖/๔๑

๑๔. ริโปดพระพิเรนทร

วันที่ ๓๘๔๑ วัน ๑ ๑๓ ๖ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก ๑๒๔๑

(๑๘ พฤษภาคม ๒๔๒๒)

วันนี้ไม่มีราชการอไร ไม่ได้เสดจออกขุนนาง

๑. มีพระราชหัถตอบกงซุลเยอรมันเรื่องพระองค์กาพยสิ้นพระชนม์ ร. ที่ ๙๔/๔๑

๒. มีพระราชหัถถึงสมเดจเจ้าพระยาเรื่องได้ลงมือชำระความพระปรีชาพูดจาแขงแรงให้ท่านหาอุบายให้เรือรบกลับไป ร. ที่ ๙๕/๔๑

๓. รับหนังสือเจ้าพระยาภาณุวงษว่าด้วยสมเดจเจ้าพระยาให้ความเข้ามาตอบนอกซ์ส่งต้นสมเดจเจ้าพระยาแลร่างเข้ามา (ร. ที่ ๓๙๐)

๔. สมเดจเจ้าพระยาฉบับ ๑ (ร.ม. ที่ ๓๙๑) มากับ ๓๙๐

๕. สมเดจเจ้าพระยาฉบับ ๒ (ร.ม. ที่ ๓๙๒) มากับ ๓๙๐

๖. ร่างตอบ (ร.ม. ที่ ๓๙๓) มากับ ๒๙๐

๗. มีพระราชหัถตอบส่งร่างไปฉบับ ๑ ร. ที่ ๙๖/๔๑

๘. มีพระราชหัถถึงกรมหมื่นภูธรเรศเรื่องนี่พระองค์กาพย์ ป. ที่ ๔๗/๔๑

๙. มีพระราชหัถถึงทูลกระหม่อมพระองค์น้อยให้ช่วยดูแลการทหาร ท. ที่ ๓/๔๑

๑๐. มีพระราชหัถถึงจมื่นวิชิตให้เปนผู้แทนรับพระบรมราชโองการ ท. ที่ ๔/๔๑

๑๑. มีพระราชหัถถึงพระองค์ดิศให้ช่วยดูทหารม้าแลบ๋อยหลวง ท. ที่ ๕/๔๑

๑๒. หนังสือสมเดจพระองค์น้อยตอบรับฉลองพระเดชพระคุณ

๑๓. ริโปดพระพิเรนทร (ร.ม. ที่ ๓๙๔)

วันที่ ๓๘๔๒ วัน ๒ ๑๔ ๖ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๙ พฤษภาคม ๒๔๒๒)

วันนี้พระอินทรเทพเฝ้าเรื่องพระปรีชา แล้วคลูนิตเฝ้าเรื่องพระที่นั่งหลังพระที่นั่งหลังเล็ก ๒ เดือนจะให้แล้ว วันนี้ไม่สู้มีราชการอาไรไม่ได้เสดจออกขุนนาง

เวลา ๔ ทุ่มเสศไฟไหม้ตลาดพลูเรือนโรง ๑๐๖ หลัง เด็ก ๑๐ ขวบติดหน้าถังตายคนหนึ่ง ต้นไฟเจ๊กขั่วถั่วระสงไม่ได้ดับเชื้อ

ท้าวแพทูลด้วยเจ้าพระยาภาณุวงษจะมีปาตี

๑. มีพระราชหัถตอบเจ้าพระยาภาณุวงษจะมีปาตี ป. ที่ ๔๘/๔๑

๒. มีพระราชหัถถึงเจ้าพระยาภาณุวงษเรื่องพระอินทรเทพเฝ้า ป. ที่ ๔๙/๔๑

๓. เจ้าพระยาภาณุวงษตอบมาฉบับ ๑ กับว่าออฟฟิซเซอรไปสวน (ร.ม. ที่ ๒๙๕)

๔. สำเนามิสเตอนอกซมีมาถึงสมเดจกรมพระเรื่องสรังสะเลมันแขกจะขอทำป่าไม้เมืองพิศณุโลก (ร.ม. ที่ ๓๙๖)

๕. ทูลกระหม่อมพระองค์น้อยว่าด้วยเรื่องทหาร

๖. พระราชหัถตอบทูลกระหม่อมพระองค์น้อยเรื่องทหาร ท. ที่ ๖/๑๔

๗. ริโปดพระพิเรนทรเทพ (ร.ม. ที่ ๓๙๗)

วันที่ ๓๘๔๓ วัน ๓ ๑๕ ๖ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๐ พฤษภาคม ๒๔๒๒)

วันนี้ไม่มีราชการอไร

๑. รับหนังสือสมเด็จเจ้าพระยาเรื่องพระองคกาพย์สิ้นพระชนม์ กับว่าด้วยคิดจะให้เรือรบกลับไป (ร.ม. ที่ ๓๙๘)

๒. ริโปดไฟไหม้ตลาดพลู พระอินทรเทพ ฉบับ ๑ (ร.ม. ที่ ๓๙๙)

๓. ริโปดไฟไหม้ตลาดพลู นายจ่ารง ฉบับ ๑ (ร.ม. ที่ ๔๐๐)

๔. หลวงสัลยุทธถวายบาญชีทหารขาดตรวจไฟไหม้

๕. รับหนังสือหมอดินถามข่าวพระองคกาพย์สิ้นพระชนม์ (ร.ม.ที่ ๔๐๑)

๖. มีพระราชหัถตอบหมอดิน ป ที่ ๕๐/๔๐

๗. รับหนังสือห้างมากวลกอมปนีถามข่าวพระองคกาพย์สิ้นพระชนม์ (ร.ม. ที่ ๔๐๒)

๘. รับหนังสือมิศเตอมิศซิศคอตซอลสถามข่าวพระองคกาพย์สิ้นพระชนม์ (ร.ม. ที่ ๔๐๓)

๙. มีพระราชหัถตอบห้างมากวลกอมปนี ป. ที่ ๕๑/๔๑

๑๐. มีพระราชหัถตอบคุตซอลส ป.ที่ ๕๒/๔๑

๑๑. รับหนังสือไปรเวตสมเดจพระองค์น้อยเรื่องทหารมหาดเล็กกล่าวโทษพระองค์ดิศกำเริบต่างๆ พระองคท่านจะฉลองพระเดชพระคุณให้แขงแรงแต่น่าจะโปรดเกล้า ฯ ให้ท่านบังคับการตำแหน่งไร

๑๒. ริโปดพระพิเรนทร (ร.ม. ที่ ๔๐๔)

  1. ๑. ภรรยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

  2. ๒. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ต้นราชสกุล ดิศกุล

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ