เดือน ๒ จุลศักราช ๑๒๔๑

วันที่ ๔๐๕๐ วัน ๗ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๓ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่ายพระยามหามนตรีเข้าไปเฝ้า

พระไชยยศเฝ้าถวายแกนเงินตัวอย่าง พระราชทานพระองค์เทวัญตัดแกนเงินรับโรงกระสาปน์

วันที่ ๔๐๕๑ วัน ๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๔ ธันวาคม ๒๔๒๒)

พระยารัตนโกษาถวายตัวอย่างพัด พระองค์สายถวายหนังสือฉบับ ๑ เวลาบ่าย ๔ โมงเสศเสดจออกพระที่นั่งอมรินทร พร้อมด้วยพระบรมวงษานุวงษข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทถ้วนทุกกระทรวง กรมพระกลาโหมนำพระยาไทรยแลญาติพี่น้องศรีตวันกรมการเมืองไทรยบุรี เมืองปลิด เมืองสตูน เฝ้ากราบถวายบังคมลาไปบ้านเมือง พระราชปฏิสันฐานพอควรแล้วเสดจขึ้น

วันที่ ๔๐๕๒ วัน ๒ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๕ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลากลางวันพระยานรรัตนถวายผอบพานรอง ทองคำลงยาราชาวดี สำหรับทรงพระรูปสมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ

เวลาบ่าย ๔ โมงเสดจออกห้องน้ำเงิน กรมท่าน้ำ เมเยอสตูเดอกับลูกสาวเฝ้าทูลลากลับไปบ้านเมือง พระราชทานพัดด้ามจิ้วเขียนเรื่องอิเหนาบุตรสาวเล่มหนึ่ง แล้วเสด็จขึ้น

เวลาค่ำเสด็จออกขุนนาง มหาดไทยอ่านบอกเมืองประจิณ รายงานน้ำฝนต้นเข้าน้ำท่วมมากกว่าปีขานเดือน ๑๒ ศอก ๙ นิ้ว ลง ๑๒ ค่ำ เข้าบริบูรณดี

เมืองสุพรรณ ขอเจ้าอธิการพวงเปนพระครูพลเมธาจารย์เจ้าคณต่อไป

กลาโหมอ่านบอกเมืองเพชรบุรีส่งเงินปี้จีน

กรมท่าอ่านบอกเมืองนครไชยศรีส่งเงินปี้จีน เงิน ๓๐ ชั่ง รวมเก่าใหม่ ๘๐ ชั่ง

พระราชทานสัญญาบัตร หลวงสุริยามาตย เปนพระยาอุไทยมนตรี เจ้าเมืองปราจิณบุรี

วันที่ ๔๐๕๓ วัน ๓ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๖ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลากลางวันเจ้าพระยามหินธรเฝ้า ขอเรือไฟแลคอนออกไปทำแผนที่เมืองปราจิณบุรี

เมื่อเวลา ๒ ทุ่มเสดจออกขุนนาง กระลาโหมอ่านบอกเมืองตกั่วป่า ขอสพพระอิศราธิไชยไปเผาเมืองตกั่วป่า พร้อมด้วยญาติพี่น้องขอศิลาน่าเพลิงด้วย โปรดอนุญาต

วันที่ ๔๐๕๔ วัน ๔ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๗ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่ายพระยานรรัตนถวายกล่องโมราหลังสิลาทอง

เวลาค่ำเสด็จออกขุนนาง พระยารักษทูลลาเข้าพิทธีตรียำพวาย พระอินทรเทพทูลลาไปราชบุรีกับเจ้าจอมมารดาแพ

วันที่ ๔๐๕๕ วัน ๕ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๘ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้า พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ พระองค์เจ้าสุวภัตร พระองค์เจ้าบัณฐรวรรณ เจ้าจอมมารดาแพ ลงทรงเรือปิกนิกเหลืองลำ ๑ เรือบดศรีชมภูลำ ๑ เรือไฟพระยาประภาลำเล็ก ๒ ลำลาก ไปเมืองราชบุรี

เวลากลางวัน เจ้าพระยาศรีพิพัฒนเฝ้า เวลาเยนวังน่ากลับมาจากทเลมาเฝ้า รับสั่งถามทูลไปว่าถึงเกาะเสมดนอก

เวลาค่ำออกขุนนาง เมืองนนทบอกผู้ร้ายปล้นยังสืบไม่ได้

วันที่ ๔๐๕๖ วัน ๖ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๙ ธันวาคม ๒๔๒๒)

วันนี้เช้า ๓ โมงแห่พระยาอนุรักษไปทำพิธีตรียำพวาย

เวลาค่ำออกขุนนาง มหาดไทยอ่านบอกเมืองสุพรรณขอที่วิสุงคามสิมาวัด ๑

วันที่ ๔๐๕๗ วัน ๗ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๐ ธันวาคม ๒๔๒๒)

ทรงเครื่องใหญ่ ไม่มีราชการอไร

วันที่ ๔๐๕๘ วัน ๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๑ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้าเสดจออกพระที่นั่งอมรินทร ปฏิบัติพระสงฆรับพระราชทานฉันขนมเบื้องตามฤดูคือ พิทธิสัทรัทกาล เกณข้างในทำขนมเบื้อง

เวลาบ่ายเสดจออกพระที่นั่งสุทธัยสวรรย์ ทอดพระเนตรแห่ชิงช้าพระยาอนุรักษแล้วเสดจขึ้น

วันที่ ๔๐๕๙ วัน ๒ ๑๐ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๒ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่าย ๔ โมงเสดจออกพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร กรมท่านำมิศเตอกอบเกกงซุลเดนมากเฝ้าคืนเอกษกวาเตอ กงซุลโปรตุเกสมาเฝ้าด้วย

เวลาค่ำออกขุนนาง กรมท่าอ่านบอกเมืองนนทผู้ร้ายย่องเข้าไปฆ่าเจ้าทรัพย์ตายสืบไม่ได้ตัว.

วันที่ ๔๐๖๐ วัน ๓ ๑๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๓ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่าย กรมขุนเจริญ พระยาราชสงคราม เข้ามาเฝ้าแล้วเสดจออกวัดพระศรีรัตนสาศดาราม ทอดพระเนตรงานวัดแล้วเสดจกลับ

เวลาค่ำเสดจออกขุนนาง เมืองฉเชิงเทราบอกรายงานน้ำฝนต้นเข้าว่าน้ำลดเรวไหลคลองที่ขุดใหม่

กระลาโหมอ่านบอกเมืองกาญจนบุรีส่งเงินค่านา

วันที่ ๔๐๖๑ วัน ๔ ๑๒ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๔ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่าย พระยาวิเสศสงครามกับพวกฝรั่งเข้ารีด เฝ้าถวายของคฤสตมัศเด

พระยามหามนตรีเฝ้ารับคำปฤกษาเรื่องอ้ายเอี่ยม กับรับร่างคำปฤกษาโทษ นายโหมด เจิม แฉล้ม

สมเดจกรมหลวงจักรพรรดิเฝ้าเรื่องวัดพระศรีรัตนสาศดาราม

เมื่อเวลา ๒ ทุ่ม เสดจออกขุนนาง มหาดไทยอ่านบอกกรุงเก่า รายงานน้ำฝนต้นเข้า

เมืองโคราชบอกขอพระภักดีนุชิตเปนพระพรหมยกระบัตรเมืองนครราชสิมา เดือนยี่จะลงมาขอให้ว่าการไปก่อน

วันที่ ๔๐๖๒ วัน ๕ ๑๓ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก ๑๒๙๑

(๒๕ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่าย พระยามหาเทพเฝ้าถวายเรื่องความผู้ร้าย

ออกขุนนางเวลาค่ำไม่มีราชการอะไร

วันนี้เรืออังกฤษเข้ามา.

วันที่ ๔๐๖๓ วัน ๖ ๑๔ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก ๑๒๔๑

(๒๖ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่าย พระยามหามนตรีเฝ้า ทรงเรื่องคำปฤกษาโทษนายโหมด เจิม แฉล้ม

พระราชทานร่างคำปฤกษาไปให้ปฤกษาเจ้าพระยาภาณุวงษ ว่าถ้าเหนดีเปนใช้ได้

ออกขุนนางไม่มีราชการอไร

จมื่นราชานุบาลขอรับพระราชทานซื้อที่หลวงตำบลวัดสามจีน.

วันที่ ๔๐๖๔ วัน ๗ ๑๕ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก ๑๒๔๑

(๒๗ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลาเที่ยงเสศพระองค์เจ้าประดิฐวรการ เชิญพระพุทธรูปสำหรับพระองค์สมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ น่าตัก ๒๑ นิ้วมาถวายทรงปิดทองที่ห้องเหลืองพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ทรงปิดทองด้วยพระองค์เจ้าสุนันทา พระองค์เจ้าสว่าง พระองค์เจ้าเสาวภา พระองค์เจ้าสวัศดิโสภณ บ่าย ๔ โมงเสดจขึ้น

เสดจออกทอดพระเนตร งานวัดพระศรีรัตนสาศดาราม ทรงกะการต่าง ๆ แลโปรดให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ หล่อ รูป เทพนรสิงห ๑ คู่ อับษรสีห ๑ คู่ เทพกินนร ๑ คู่ เทพปักษี ๑ คู่ อสุรปักษา ๑ คู่ อสุรวายุภักตร ๑ คู่ สิงหภานร ๑ คู่ รวม ๗ คู่ จะตั้งที่ประตูลานพระพุทธปราง๑๐ แล้วเสด็จเข้าในพระอุโบสถนมัศการแล้วเสดจกลับ

เวลาค่ำเสดจออกประทับในออฟฟิซ ทรงพระราชดำริห์จะหล่อช้างเผือกที่ได้ที่กรุงนี้บูชาพระแก้ว ๑๙ ช้าง๑๑ คือ

๑. พระเทพกุญชร

๒. พระอินทรไอยรา

๓. พระยาเสวตรกุญชร

๔. พระยาเสวตรไอยรา

๕. พระยาเสวตรคชลักษณ

๖. พระวิมลรัตนกิริณี

๗. พระวิสูตรรัตนกิริณี

๘. นางพระยาเขาแก้ว

๙. พระมหาศรีเสวตร

๑๐. พระเสวตรสุวรรณา

๑๑ นางพระยาสุวโรฐ

๑๒. พระเสวตรวรวรรณ

๑๓. พระเสวตรสุวภาพรรณ

๑๔. พระเทพรัตนกิริณี

๑๕. พระศรีสวัศดิเสวตรวรรณ

๑๖. พระเสวตรวรลักษณ์

๑๗. พระเสวตรวรสรรพางค์

๑๘. พระเสวตรวิสุทธิเทภา

๑๙. พระเสวตรสุนทรสวัศดิ

วันที่ ๔๐๖๕ วัน ๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก ๑๒๔๑

(๒๘ ธันวาคม ๒๔๒๒)

พระยามหามนตรีเฝ้าทูลเรื่องคำปฤกษา ซึ่งไปหาฤๅเจ้าพระยาภาณุวงษ ๆ ว่าดีอยู่แล้ว แต่เปนการสำคัญควรจะปฤกษาสมเดจเจ้าพระยา (ตกลงเปนรอสมเดจเจ้าพระยา)

เวลาค่ำเจ้าพนักงานตั้งกล้องส่องแลพระแท่นสงฆ เครื่องประโคมพร้อม เวลา ๔ ทุ่ม ๑๗ มินิตจันทรจับ เสดจออกทรงมุรธาภิเศกที่พระที่นั่งราชฤๅดี พราหมถวายน้ำกรดสังข เจ้าพนักงานประโคมพิณพาทย์แตรสังขตามจารีตขัติยประเพณีแล้ว ทรงแจกเงินพระราชทานพระบรมวงษานุวงษ โหรพราหมณข้าราชการ เวลา ๗ ทุ่มเสดจขึ้นเมื่อโมขบริสุทธิ ๔ ทุ่ม ๕๙ นาที ผู้ที่ทายนั้นสมเดจกรมพระ กับเจ้าเจริญเปนบาทเคียง.

วันที่ ๔๐๖๖ วัน ๒ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก ๑๒๔๑

(๒๙ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่ายพระยามหามนตรีเฝ้า แล้วเสด็จไปประทับห้องน้ำเงิน กรมท่านำท่านดมลุยสังฆราชฝรั่งเศส กับบาดหลวงคนหนึ่งเข้ามาเฝ้า แล้วกลับไป

แล้วเจ้าพระยาภาณุวงษเฝ้า รับสั่งเรื่องความพระปรีชา แลเรื่องมอนุแมนตพระพุทธยอดฟ้าที่จะทำ

เวลาค่ำเสดจออกขุนนางหลวงเสนีพิทักษอ่านบอกเมืองพระพิศณุโลกย์ ส่งส่วยน้ำรักษ ๘๐๐ ทนาน กับเงินแทนน้ำรักส่วยอีก ๑๐ ชั่ง

กรมท่าอ่านบอกเมืองตราษส่งส่วยรง จำนวนปีฉลู ส่วยพริกไทยจำนวน ฉลู เมืองนครไชยศรีส่งเงินปี้จีน ๔๐๐ เงิน ๒๐ ชั่ง รวม ๔ ครั้ง จีนคงเมือง ๑๘๐๐ จร ๒๐๐} คน เงิน ๒๐๐ ชั่ง

วันที่ ๔๐๖๗ วัน ๓ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก ๑๒๔๑

(๓๐ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลากลางวันเจ้าพระยามหินธร พระยามหามนตรี เฝ้าเรื่องความ

เวลาค่ำออกขุนนาง หลวงเสนีพิทักษอ่านบอกเมืองนครสวรรค เมืองสรรค ความต้องกันส่งเงินปี้จีนเมืองลพบุรีขอที่วิสุงคามสิมา

พระยาพิพัฒ อ่านบอกเมืองตราษส่งเงินปี้จีนเสรจเงินน้อยกว่าปีกลาย.

วันที่ ๔๐๖๘ วัน ๔ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๓๑ ธันวาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่าย ๔ โมง เสดจออกประทับพระที่นั่งอมรินทร พร้อมด้วยพระบรมวงษานุวงษข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทถ้วนทุกกระทรวง เจ้าพนักงานกรมพระกระลาโหมนำเจ้าพระยาวิเชียรคิรี๑๒เมืองสงขลา ศรีตวันกรมการเมืองตานี เมืองระแงะ เมืองรามัญ เมืองยะลา เมืองญิริง เมืองหนองจิก เมืองสายบุรี เฝ้าถวายบังคมลาไปเมือง พระราชทานเครื่องยศ แลทรงพระราชปฏิสันฐานพอควร แล้วเสดจขึ้น

เสดจวัดพระศรีรัตนสาศดาราม ทอดพระเนตรงาน ไม่ได้เสดจเข้าในพระอุโบสถเปนแต่ทรงจุดเทียรให้มหาดเล็กไป.

วันที่ ๔๐๖๙ วัน ๕ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑ มกราคม ๒๔๒๒)

บ่าย ๕ โมงเสศเสดจลงสมโภชเดือนพระองค์เจ้าหญิงประสูตรใหม่ พระราชทานนามว่าประเวศวรสมัย

ค่ำเสดจออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทำบุญฉลองพระฉลองพระองค์สมเดจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์ แลเปนวันครบรอบ ๑๐๐ นับตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์มานั้น มีสวดมนต์รายหลวง ๑๐ รูป รายเจ้าภาพ ๑ รูป นั่งมุขตวันออก แลที่มุขนั้นตั้งพระพุทธรูปสมาธิ ซึ่งหล่อใหม่น่าตัก ๒๐ นิ้ว แล้วเชิญพระรูปสมเดจพระเจ้าลูกเธอมาตั้งบนบุศบกเล็กเหนือโต๊ะจีนข้างพระแท่นเสวตฉัตร เสดจออกทรงถวายไตรยย่ามรายหลวง พระองค์เจ้าสว่างถวายรายเจ้าภาพ สวดมนตจบแล้วมีสดัปกรณฉลาก ๑๐๐ เวลา ๔ ทุ่มเสศเสดจประทับพระที่นั่งอาภรณพิโมก ทรงดอกไม้แล้วเสดจขึ้น

ฉลองพระองค์อิฟนิงเดรส เครื่องราชอิศริยยศจุลจอมเกล้า เจ้านายข้าราชการติดตรา

วันที่ ๔๐๗๐ วัน ๖ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒ มกราคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้า ๕ โมงเสศ เสดจออกเลี้ยงพระแล้วพระรับของไทยทานข้างน่า ๑๐ ข้างใน ๑๐} แล้วมีพระราชาคณถานานุกรมสตปกรณ ถวายฉลากราย ๑๐๐ ชักสองเที่ยว ด้วยมีคนข้างในมาบันจบ แล้วทรงแจกฉลากหนังสือ ๒๐๐ แก่เจ้านายข้าราชการ แต่แบ่งเปนข้างน่า ๑๓๐ ข้างใน ๗๐ ฉลาก หนังสือนี้โปรดเกล้า ฯ ให้พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติเปนผู้จัดจ่าย แล้วมีฉลากสิ่งของพญานรรัตนจัดอีกส่วนหนึ่ง ๒๐๐ แบ่งเปนข้างน่า ๑๐๐ ข้างใน ๑๐๐ ทรงแจกคนละใบทั่วกันมิได้ทิ้ง แต่ถ้าใครได้ฉลากหนังสือเปนอย่างดี แล้วเสดจออกทรงโปรยผลมะนาวที่มุขเดจมหาปราสาท เงิน สลึง ๒๐๐ เฟื้อง ๔๐๐} ๖๐๐ แบ่งเข้าไปข้างใน สลึง ๑๐๐ เฟื้อง ๒๐๐} ส่วนข้างในพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาทรงโปรยแลแจก แล้วพระสาศนโสภณถวายเทศปางพระพุทธรูปสมาธิ เทศบนพระที่นั่งเศวตฉัตร แล้วมีสตปกรณรายข้างในอีก ๖๐๐ เสดจขึ้นบ่าย ๓ โมง สมเดจเจ้าพญาเฝ้า ทรงราชการเรื่องความปรีชาแลเรื่องซ่อมวัดพระศรีรัตนสาศดาราม แลทำมอนิแมนพระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟ้า ท่านรับจะเอาสิลาเขาปูน เมืองราชบุรีมาถวาย ว่าขาวงามดี แล้วจะเกณฑ์คนช่วยด้วย จะต้องจ้างแต่เจกที่จะแต่งตัวสิลาเท่านั้น

เวลา ๒ ทุ่มเสศ เสดจออกทรงธรรมที่พระมหาปราสาท กัณฑนี้เปนของข้างใน พระเทพกวีถวายเทศนาว่าด้วยบุตรประเภท แล้วมีสตปกรณฉลาก ๑๐๐ เวลา ๔ ทุ่มเสส เสดจออกทรงดอกไม้ที่พระที่นั่งอาภรณพิโมข แล้วเสดจขึ้น

วันที่ ๔๐๗๑ วัน ๗ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๓ มกราคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้า ๒ โมง กงซุลเยอรมันเฝ้าถวายรูป แล้วเสดจไปทอดพระเนตรงานวัดพระแก้ว แล้วเสดจลงตำหนักแพ เจ้าพญาสุรวงษ เจ้าพญาภาณุวงศ์ เจ้าพญามหินธรเฝ้าส่งเสดจ ตรัสกับเจ้าพญาสุรวงษ์เรื่องรักไชยาที่จะมาทำวัด เจ้าพญาภาณุวงษเรื่องมอนิแมนซึ่งสมเดจเจ้าพญาจะช่วย เจ้าพญามหินธรเรื่องรักษาวัง เวลา ๕ โมงกับ ๒๐ นาที ออกเรือพระที่นั่งโสภณแต่ท่าราชวรดิฐ ครั้งนี้กรมหมื่นพิชิตตามเสดจในเรือพระที่นั่งด้วยอีกพระองค์หนึ่งถึงพระราชวังบางปอิน บ่าย ๔ โมง ๑๕ นาที เสดจขึ้นทรงรถไตรซิเคอลที่พญาภาษซื้อมาถวาย ไปศาลเจ้าบูชาแล้วทรงกลับมาเข้าพระราชวังทางประตูมุขข้างสระ เสดจไปประพาศในพระอุทยานจนเวลาค่ำ

ทุ่มเสศเสดจออกพระที่นั่งวโรภาษพิมาร ประทับอยู่จนสองทุ่มเสศ เสด็จทรงรถไปประภาษในสวนแล้วเข้าที่ ที่พระที่นั่งเนินดิน

วันที่ ๔๐๗๒ วัน ๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๔ มกราคม ๒๔๒๒)

บันทมตื่นก่อนโมง ทรงรถไตรซิเคอลแล้ว เช้า ๔ โมงเสดจวัดนิเวศธรรมประวัติ นมัสการทั่วทุกแห่ง แล้วทอดพระเนตรงาน แล้วทรงแจกเงินเด็กเรียนหนังสือที่หอฉัน เสดจกลับ ๕ โมงเสวย มีโทรเลขถึงพระองค์เจ้าสวัสดิประวัติให้ซื้อหนังสือพระราชพงษาวดาร หนังสือราชาธิราช แสดงกิจจานุกิจ มงคลทิปนี มาถวายไว้ที่วัดสำหรับจะให้เด็กอ่าน

เวลาบ่ายโมงเสดจออก พญาภาษเอารูปต่าง ๆ ซึ่งซื้อมาจากนอกทูลเกล้าถวาย แล้วสมเดจกรมพระเฝ้าทูลด้วยราชบุตรเมืองเชียงใหม่ กับนายน้อยสิงโต บุตรเจ้าอุปราชลงมาเฝ้าทูลลออง ฯ คุมต้นไม้ทองกับช้างพลายใหญ่สูง ๖ ศอกมาทูลเกล้า ฯ ถวาย พอมาถึงบางปอินท่านเรียกไว้ โปรดเกล้าฯ จะให้เฝ้าพรุ่งนี้ ตรัสอยู่บ่าย ๑ โมงเสดจขึ้น บ่าย ๓ โมงเสดจออก หลวงสิงหฬลงมาจากเชียงใหม่เฝ้าถวายหนังสือพญาเทพแล้วเสดจขึ้น

วันนี้โปรดเกล้าให้ปลูกพระปะรำทำโรงลคร จะเล่นงานโกนจุกที่สนามหญ้าน่าพระที่นั่ง กับปลูกเกยตั้งเตียงรดน้ำในสระตรงท่าตพานเสดจลง

บ่าย ๕ โมง เสดจออกจะทรงแล่นเรือไฟเลกที่พระยาภาษซื้อมาติดไฟลองดูขัดไม่เดิน กรมหมื่นนเรศรับไปแก้ แล้วเสดจลงประพาศสวน เวลาทุ่มหนึ่งเสดจกลับ ยามหนึ่งไปเสวยในสวนที่ตพานพระที่นั่งเนินดินแล้วเข้าที่

วันที่ ๔๐๗๓ วัน ๗ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๕ มกราคม ๒๔๒๒)

บันทมตื่น ๕ โมงเข้า เสดจมาเสวยบนพระที่นั่งวโรภาศ สมเดจกรมพระมาจัดที่สวดมนตบนพระที่นั่งวโรภาศ เสดจออกตรัสกับท่านครู่หนึ่ง เสดจขึ้น

การครั้งนี้พระแท่นมนฑลองค์เลกยกมาตั้งยกเครื่องอาวุทที่เสา พระแท่นตามธรรมเนียม มีพระแสงพาดบันไดแก้ว ๕ องค์ คือ พระแสงเวียด ๑ พระแสงฝักทองเกลี้ยงประดับเพชร ๑ พระแสงหัถนารายน์ ๑ พระแสงขอไม้ท้าว ๑ พระแสงดับเพลิง ๑ กับมีถุงพระชนักเครื่องต้นด้วย พระไชยนั้นใช้พระไชยเนาวโลหที่สำหรับตามเสดจพระราชดำเนิน กับมีพระมหาสังทักษินาวัตองค์ ๑ (แต่ไม่ได้ใช้) อุตตราวัตองค์ ๑ กับม่อน้ำเงิน ๓ ม่อ ตั้งเครื่องล้างหน้าแลเหมแว่นตามธรรมเนียมพระแท่นมลฑลนี้ตั้งตรงพระทวารที่เสดจออก แล้วโยงสายสิญจนเข้าไปตรงพระทวารเปนที่ฟังสวดอาศน์สงฆตั้งสองแถวเตียงอาบน้ำใช้เตียงเลก

เวลาบ่ายโหรพราหมณบันเดาะ เสลี่ยงเข้าไปในพระราชวังทางประตูเหนือน้ำกับหม่อมราชวงษสามต่อบุตรเจ้าบงกชในกรมหมื่นมเหศวร แต่งตัวที่ตำหนักคุณจอมมารดาแพกับหม่อมราชวงษใหม่บุตพระองค์เจ้าสายในกรมหลวงวงษาที่ตำหนักพระเจ้าสุนันทา แล้วเดินมาบันจบทางน่าตำหนักคุณจอมแพ มาข้ามตะพานน่าสวนมะม่วง สวนส้มโอ จึงมาที่นั่ง สามต่อเดินน่าใหม่เดินหลัง

บ่าย ๕ เสศเสดจออกสวดมนต์ พระ ๑๕ รูป คือพระธรรมราชา ๑ พระธรรมไตรโลก ๑ พระปรีชาเฉลิม ๑ พระญาณรักขิต ๑ พระอมรา ๑ พระปริญัติ ๑ พระคณาอาริยวัติ ๑ พระสุธรรมธิรคุณ ๑ พระคุณวงษ ๑ พระสุวรรวิมลสิล ๑ พระครูปลัดเถรานุวัต ๑ พระธรรมทิวากร ๑ พระปลัดนิเวศ ๑ พระปลัดวัดสุวรรณ ๑ มีมโหรีข้างในมาประโคมด้วย สวด ๑๒ ตำนานจบแล้ว พญามหามนตรีโหมโรงเล่นลครเรื่องอุณรุทกรุงพานชมนางฟ้า บนท้องพระโรงที่สวดมนต์ ข้างในดูลคร ๒ ยามเลิก

เวลา ๔ ทุ่มเสดจลงสวน

อนึ่งเมื่อสวดมนต์จบหลวงเสนาภักดีนำเจ้าราชบุตนายน้อยสิงโตเฝ้า

วันที่ ๔๐๗๔ วัน ๓ ๑๐ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๖ มกราคม ๒๔๒๒)

บ่ายโมงเสดจขึ้นแต่สวน เสวยบนพระที่นั่งแล้วเสดจออกทรงพระราชนิพนธ์โคลงรามเกียรติจนบ่าย ๓ โมงเสดจขึ้น

บ่าย ๔ โมงทรงฉลองพระองค์อิฟนิงเดรสตราจุลจอมเกล้า เสดจออกสวดมนต จบแล้วลครเล่นเรื่องแก้วหน้าม้า ประทับทอดพระเนตรอยู่จนจบ ๔ ทุ่มเสศเสด็จลงสวน ๒ ยามลครเลิก

วันนี้เรือไรซิงซัน ซึ่งโปรดเกล้า ฯ ให้ลงไปรับเจ้านายเสดจขึ้นมากับสมเดจเจ้าพญา ให้หญาศรีพญาคธาธรขึ้นมาเฝ้าทูลลออง ฯ มาด้วยเรือภมรแม้นจักร สมเดจกรมพระกราบทูลแล้วรับสั่งให้กรมหมื่นนเรศจัดที่ให้อาไศรย

วันที่ ๔๐๗๕ วัน ๔ ๑๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๗ มกราคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่าย ๒ โมงเสศเสดจออก พยาศรีนำพญาคธาธรเฝ้าถวายข่าวราชการเมืองเขมร แล้วรับสั่งด้วยการบ่อพลอยว่าควรจะจัดให้เรียบร้อยมีการสำคัญอยู่ ๒ อย่าง ๆ หนึ่งให้ได้ทำทั่วหน้ากันไม่ว่าชาติใด ข้อ ๒ อย่าให้มีการวิวาทขึ้น ถ้าเกิดขึ้นให้เร่งระงับให้อยุตอย่าให้ยืดยาวไป กับพญาศรีสำเนาหนังสือกงซุลอังกฤษให้อนุญาตคาใส่ให้มีอำนาจในการบ่อพลอย ประสงค์จะให้กงซุลเปนผู้เกี่ยวข้อง จึงโปรดให้พญาคธาธรรีบคิดปฤกษากับท่านเสนาบดีเสียแล้วให้รีบบอกไปจัดการ

บ่าย ๕ โมง ทรงฉลองพระองค์อิฟนิงเดรสเครื่องราชอิศริยยศมหาววราภรณ เสดจออกสวดมนต เกือบย่ำค่ำจบลครเล่นเรื่องคาวีโหลวิไชยตอนปลาย แล้วพญาภาษนำหีบพระราชลัญจกรซึ่งสั่งมานอกเปนรูปพระเกี้ยว แล้วมีขนนกการเวกเรียงเปนรัศมี กับมีสังวาลจุลจอมเกล้าวงรอบรวมในหีบ ๓ ดวง ประสงค์จะให้เปนของพระราชทานสมเดจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ โปรดแล้วรับสั่งให้กรมหมื่นนเรศเอาขึ้นไปตั้งบนแท่นมณฑลเข้าพิธีรับสั่งว่าจะเอาเข้าไปพระราชพิธีสัมพัตรฉิน๑๓เสียก่อนแล้วจึงจะพระราชทาน

ประทับทอดพระเนตรลครอยู่จน ๔ ทุ่มเสดจลงสวน ลครเลิก ๒ ยาม อนึ่งเมื่อสวดมนตรับสั่งให้พระยาศรีภาพระยาคธาธรขึ้นไปเที่ยวกรุงเก่า

วันที่ ๔๐๗๖ วัน ๕ ๑๒ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๘ มกราคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้า ๒ โมง ๔๘ นาที ฤกษ์โกนจุก เสดจออกทรงศิลแล้วพระราชทานน้ำสังขอุตราวัต แล้วสมเดจกรมพระเปนผู้ตัดจุก โกนแล้วกลับเข้าไปทางในออกประตูใต้มุขที่สูงไปอาบน้ำ พระราชทานน้ำแล้ว เจ้านายข้างน่ารดน้ำ คือ สมเดจกรมพระ ๑ สมเดจพระองค์น้อย ๑ กรมหมื่นนเรศ ๑ กรมหมื่นพิชิต ๑ กรมหมื่นอดิศร ๑ พระองค์เจ้าสาย ๑ หม่อมเจ้าบงกช ๑ เจ้าพระยาพลเทพ ๑ ข้างในกรมสมเดจพระสุดารัตน ๑ พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ ๑ แล้วเสดจขึ้นเลี้ยงพระ คนที่เกษากันเข้าไปแต่งตัวแล้วออกมารับพระราชทานน้ำสังขแล้วถวายของไทยทานตามธรรมเนียม แล้วเสดจขึ้น ลครเล่นแต่กลางวัน เมื่อพระกลับแล้ว เล่นเรื่องสังขทอง

ป่าย ๕ โมงเสด็จออกทำขวันเวียรเทียร หม่อมราชวงษ์ที่เกษากันแต่งตัวนุ่งหางหงษ สวมเสื้อกระบอกคาดเจียรบาดใส่สายสร้อยไส้นวมสวมมงคลเวียรเทียร ๓ รอบ แล้วพระราชทานน้ำสังขแลทรงเจิมพระราชทานเงินทำขวันพระคลังมหาสมบัติคนละ ๑๐ ตำลึง พระคลังข้างที่คนละ ๑ ชั่ง ๑๐ ตำลึง รวมเปน ๒ ชั่ง ทอดพระเนตรลครอยู่จนยามหนึ่งเสดจลงสวน ลครเลิก ๗ ทุ่ม

วันที่ ๔๐๗๗ วัน ๖ ๑๓ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๙ มกราคม ๒๔๒๒)

บ่ายโมงเสดจออกทรงพระราชนิพนธ์โคลงรามเกียรติ จนบ่าย ๔ โมงเสดจขึ้น เสวยแล้วเสดจลงสวน ทรงโครเกสนามข้างในอยู่จนดึก แล้วเสดจเข้าที่ในสวน

อนึ่งวันนี้ สมเดจพระองค์น้อยกราบถวายบังคมลากลับไปกรุงเทพฯ ว่าจะไปทำบุญการเฉลิมพระชนมพรรษาของท่านแล้วจะกลับขึ้นมา พญาคธาธรก็กราบถวายบังคมลากลับลงไปวันนี้เหมือนกัน

อนึ่งเมื่อเสดจออกกลางวัน พญาโคราชซึ่งมีตราให้หาลงเรื่องความลงมาถึงเฝ้าทูลลออง ฯ พร้อมกันกับหลวงภักดีนุชิตผู้ช่วย ซึ่งจะมารับที่ยกรบัตรทูลเกล้าถวายผ้าม่วงโสร่งกับแหวนบุราณวงหนึ่งขุดได้ใต้ต้นหมัน

วันที่ ๔๐๗๘ วัน ๗ ๑๔ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๐ มกราคม ๒๔๒๒)

วันนี้ไม่มีการอะไร บ่ายโมงเสศ เสดจออกทรงพระราชนิพนธ์ บ่าย ๕ โมงเสดจขึ้นเสวย แล้วลงสวนทรงโครเก.

วันที่ ๔๐๗๙ วัน ๑ ๑๕ ๒ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๑ มกราคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่ายโมงเจ้าพญาภาณุวงษขึ้นมาแต่กรุงเทพ ฯ เฝ้าทูลลอองฯ ถวายตัวอย่างมอนิแมน พระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ทำเปนรูปเสาไม้ ๑๒ สูง ๒๕ วา แท่นล่างเปนแท่นอย่างฝรั่ง น่ากระดาน ๔ ด้านจะสลักสิลาเปนรูปรบพม่า มุมเปนครุธแบก บนปลายเสาว่าจะตั้งเทวรูป ชั้นนอกมีรั้วเหลกลาน ๔ เหลี่ยม กว้าง ๑๗ วา จะวางที่ตรงศาลเจ้าหลักเมืองออกมา เอาถนนหลังท้องสนามหลวงเปนสูน ทรงแก้ให้มีถานเสาอย่างไทยนั่งบนถานฝรั่ง อีกชั้น ๑ ข้างบนดูเทวรูปย่อมมาก ถ้าอยู่สูงกลัวจะแลไม่เหน โปรดเกล้าให้ตั้งบุศบกขึ้นบนนั้นอีก แล้วจะหล่อพระรูปพระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟ้าไว้บนนั้นทีเดียว แล้วท่านเจ้าพญาภาณุวงษทูลว่าถานอย่างฝรั่งนั้น สมเดจเจ้าพญาขอแก้ให้มีชานทักษิณให้รอบได้ โปรดเกล้าว่าดีทีเดียว พอถูกกับที่จะเอาถานเสาอย่างไทยตั้งบนนั้น แล้วให้หาท่านเข้าไปปฤกษาเรื่องสุราในห้องกลาง บ่าย ๔ โมงเจ้าพญาภาณุวงษกลับลงไปกรุงเทพ ฯ เสวยแล้วเสดจลงสวนทรงโครเก

 1. 1. กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ

 2. 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ ต้นราชสกุล ชมพูนุท

 3. 3. กร หงสกุล

 4. 4. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์

 5. 5. พระนามเดิมหม่อมเจ้าดิศ พระโอรสในกรมหมื่นณรงค์หริรักษ์

 6. 6. ในรัชกาลที่ ๕ เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

 7. 7. ในรัชกาลที่ ๘ เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 8. 8. ในรัชกาลที่ ๖ เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

 9. 9. ในรัชกาลที่ ๗ เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฐ์

 10. 10. หอพระเทพบิดร

 11. 11. ดูภาคผนวกข้างท้าย

 12. 12. เจ้าพระยาวิเชียรคิรี (เม่น ณ สงขลา)

 13. 13. พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ