เดือน ๘ จุลศักราช ๑๒๔๑

วันที่ ๓๘๗๓ วัน ๕ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๙ มิถุนายน ๒๔๒๒)

ออกขุนนางเวลาค่ำไม่มีราชการอไร วันนี้เอาพระยากระสาปน์มาชำระ

วันที่ ๓๘๗๔ วัน ๖ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๐ มิถุนายน ๒๔๒๒)

เจ้าพระยามหินธรเฝ้าพระองคมนุศนาคมานพทูลลาทรงพระผนวชภิกษุ ออกขุนนางไม่มีราชการ.

วันที่ ๓๘๗๕ วัน ๗ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๑ มิถุนายน ๒๔๒๒)

เจ้าพระยามหินธรเฝ้าขอพระยาสมบัตยาธิบาลช่วยชำระแซงชั่นแลอื่น ๆ เรื่องความพระปรีชา

เสดจออกขุนนางเวลาค่ำ หลวงเสนีพิทักษอ่านบอกพระยาเทพประชุน ข้าหลวงเมืองเชียงใหม่ บอกเรื่องพระยาเจริญขึ้นไปชำระความ.

วันที่ ๓๘๗๖ วัน ๑ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๒ มิถุนายน ๒๔๒๒)

ออกขุนนางเวลาค่ำไม่มีราชการ พระนรินทรถวายข่าว เจ้าพระยาฤทธิสงคราม พระยาไทรยบุรีถึงอสัญกรรม์

พระยามหามนตรีถวายคำให้การพระปรีชา.

วันที่ ๓๘๗๗ วัน ๒ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๓ มิถุนายน ๒๔๒๒)

เวลาบ่าย ๔ โมง เสดจออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมวงษานุวงษข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือน เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทถ้วนทุกตำแหน่ง กรมมหาดไทยนำเจ้านายแสนท้าวพระยาลาวเมืองน่านเข้าเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท แล้วอ่านศุภอักษรเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเมืองน่านว่าด้วยแต่งให้เจ้านายคุมต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการลงมาทูลเกล้าถวาย ทรงพระราชปฏิสันฐานโดยควรแล้วเสดจขึ้น.

วันที่ ๓๘๗๘ วัน ๓ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๔ มิถุนายน ๒๔๒๒)

พระยามหามนตรีถวายคำกระทู้ถาม พระยากระสาปน พระนายศรี หลวงพินิตจักรภัณฑ์

ไม่ได้ออกขุนนาง.

วันที่ ๓๘๗๙ วัน ๔ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๕ มิถุนายน ๒๔๒๒)

เวลากลางวันพระวิสูทสาครดิฐเฝ้า.

เวลาค่ำออกขุนนาง พระนรินทรอ่านบอกเมืองระนองส่งเงินภาษี.

วันที่ ๓๘๘๐ วัน ๕ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๖ มิถุนายน ๒๔๒๒)

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย โปรดให้สมโภชพระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพซึ่งจะทรงผนวชภิกษุพรุ่งนี้ พระบรมวงษานุวงษข้าราชการเข้ามาพร้อมกัน

ทรงฉลองพระองค์อิฟนิงเดรสตราเครื่องราชอิศริยยศมหาวราภรณ.

วันที่ ๓๘๘๑ วัน ๖ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๗ มิถุนายน ๒๔๒๒)

เวลาเช้า ๕ โมง แล้วเสดจวัดพระศรีรัตนสาศดารามประทับเกยพลับพลาเปลื้องเครื่องด้านหลังวัด โปรดให้พระองค์เจ้ามนุศยนาคมานพ ทรงทิ้งทานแล้วเสด็จเข้าในพระอุโบสถ พระองค์มนุศยทรงขอบรรพชาอุปสมบทเปนภิกขุ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณเปนอุปัชฌา พระจันทโคจรคุณเปนกรรมวาจา แล้วทรงประเคนบริขาร แล้วเสด็จกลับพระบรมมหาราชวัง

วันนี้พระราชทานสิ่งของคือ ขันน้ำเสวยมีฝาครอบ พานรองทองลงยาราชาวดี ๑ โต๊ะเงินคาวหวาน คู่ ๑ แก่สมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ด้วยพระชันษาครบปี ๑.

วันที่ ๓๘๘๒ วัน ๗ ๑๐ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๘ มิถุนายน ๒๔๒๒)

วันนี้บวชนาคหม่อมเจ้า.

วันที่ ๓๘๘๓ วัน ๑ ๑๑ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒๙ มิถุนายน ๒๔๒๒)

บวชหม่อมเจ้าเณรภุชงค์ เจ้าเณรเปล่ง พระนรินทรเฝ้าทูลข่าวเรื่องเจ้าพระยาไทรยถึงอาสัญกรรม

วันที่ ๓๘๘๔ วัน ๒ ๑๒ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๓๐ มิถุนายน ๒๔๒๒)

เวลาเช้าเสดจออกพระที่นั่งพุทธนิเวศ พระสงฆวัดเทพศิรินทร ๑๐ รูปรับพระราชทานฉันแล้วสดัปกรณแล้วเสดจขึ้น ทำบุญวันสิ้นพระชนม์สมเดจพระเทพศิรินทร

เวลาค่ำเสดจออกขุนนาง พระนรินทรอ่านบอกญาติพี่น้องศรีตวันกรมการเลือกที่เจ้าเมืองตานี เจ้าเมืองยะริง เข้ามากรุงเทพ ฯ

หนังสือเมืองกลันตันว่าด้วยที่โตะเดะแลฝากทองเข้ามาถวาย

บอกเมืองสงขลาว่าด้วยที่ โตะเดะ เมืองกลันตัน มุโละ เมืองระแงะ} แย่งกัน พระยาสมบัติพิรมย์ไปตัดสินแบ่งกันคนละครึ่ง ตกลงกันแล้ว

พระยาราชวังสรร ๑ พระยาสมบัติพิรมย์ ๑ นายสว่างมหาดเล็กบุตรพระยาสมบัติพิรมย์เข้ามาเฝ้า เสดจขึ้น

เวลายามเสดจออกพระพุทธนิเวศ พระสงฆที่รับพระราชทานฉันเมื่อเช้าสวดมนต พระอริยมุนีถวายเทศนากันฑ ๑

วันที่ ๓๘๘๕ วัน ๓ ๑๓ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลาค่ำเสดจออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดเทียรนมัศการพระสงฆราชาคณถานาผู้ใหญ่ผู้น้อยสวดมนตฉลองเทียรพรรษา แล้วทรงถวายพระอมรโมฬีถานาอันดับซึ่งไปอยูวัดบพิตรภิมุข

พระนรินทรอ่านบอกพระจรูญราชโภคากรเมืองหลังสวนส่งเงินภาษีพระยามนตรีข้าหลวงบอกว่าการค้าขายเมืยงภูเกจร่วงโรยมาก แล้วพระนรินทรนำพระยาสมบัติพิรมยทูลลาไปเมืองไทรย

วันที่ ๓๘๘๖ วัน ๔ ๑๔ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๒ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้า ๕ โมงเสดจออก เสดจประทับทรงประเคนพระสงฆที่สวดมนตคืนนี้มารับพระราชทานฉันแล้วเสดจขึ้น

วันที่ ๓๘๘๗ วัน ๕ ๑๕ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๓ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

วันนี้เวลาเช้า ๕ โมงเสดจออกวัดพระศรีรัตนสาศดาราม ทรงพระกรุณาโปรดให้เจ้านายถวายพุ่มแลเทียรร้อยพระครูถานาเปรียญที่พระระเบียง เสดจเข้าพระอุโบสถทรงประเคนพระสงฆราชาคณผู้ใหญ่ผู้น้อยรับพระราชทานฉันแล้วทรงประเคนพุ่มแลเทียรร้อยพระราชาคณผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหมดแลพระองคเจ้าพระเณร หม่อมเจ้าพระเณรและพระราชทานเทียรชนวนให้พระบรมวงษานุวงษไปจุดเทียรพรรษาทุกพระอารามหลวงแล้วเสดจขึ้น

เวลาบ่ายเสดจประพาศนมัศการพระแลจุดเทียรพรรษาวัดพระเชตุพนต์

วันที่ ๓๘๘๘ วัน ๖ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๔ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

ทรงบาตรเช้าเสดจออกพระที่นั่งอมรินทรทรงปฏิบัติพระสงฆรับพระราชทานฉันแล้วสดัปกรณพระบรมอัฐตามธรรมเนียมเหมือนทุกๆ ปีมา แล้วเสดจวัดพระศรีรัตนสาศดาราม ทรงเปลื้องเครื่องปิลันธณาภรณพุทธปฏิมากรแก้วมรกต แล้วทรงเครื่องประดับอย่างวัสสันตฤดูตามราชประเพณีสืบมา แล้วเสด็จทรงเปลี่ยนพระเกษพระพุทธพรรณีเปนศรีน้ำเงินตามฤดูฝน แล้วเสดจกลับไปประทับท่าราชวรดิฐ เสดจทรงเรือพระที่นั่งโสภณภักควดีเสดจพระราชดำเนินโดยชลมารคไปเวลาเที่ยง

เวลาบ่ายโมง ๕ โมงถึงพระราชวังบางปอินเสดจศาลพระเจ้าปราสาททองแล้วเสดจวัดนิเวศธรรมประวัติทรงจุดเทียรพรรษาแลทรงแจกผ้าขาวอุบาศกอุบาสิกา เสดจกลับพระที่นั่งวโรภาศพิมาน

วันที่ ๓๘๘๙ วัน ๗ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๕ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เสดจพระราชดำเนินวัดนิเวศเวลาเที่ยง ถวายพุ่มพระราชาคณพระถานาอันดับแล้วเสดจกลับ

วันที่ ๓๘๙๐ วัน ๑ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๖ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เช้า ๓ โมงเสศเสดจวัดนิเวศธรรมประวัติทรงปฏิบัติพระสงฆราชาคณ พระครูถานาในกรุงเก่ารับพระราชทานฉันแล้วทรงประเคนพุ่มแลเทียรที่ในพระอุโบสถเหมือนที่กรุงเทพฯ แล้วเสด็จกลับพระราชวัง

เวลาบ่ายข้างใน ไปถวายพุ่มที่วัดนิเวศธรรมประวัติ

วันที่ ๓๘๙๑ วัน ๒ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๗ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้าเสดจพระราชดำเนินพร้อมด้วยข้างใน ตักบาตรวัดนิเวศแล้วถวายผ้าอาบน้ำฝน มีเทศนากัณฑ ๑

เวลาเยนมีสวดมนตฉลองพระที่นั่งวโรภาศพิมาน พระสงฆวัดนิเวศ ๙ รูปทรงประเคนผ้าไตร แล้วสวดมนตที่พระที่นั่งไอยสวรรยทิพอาศน์ ๕ รูป พระวัดชุมพล ทรงประเคนผ้าสบงจีวรแล้วสวดมนต

วันที่ ๓๘๙๒ วัน ๓ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๘ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้าพระสงฆที่สวดมนตเวลาวานนี้รับพระราชทานฉันแล้วทรงประเคนของไทยทานพระสงฆถวายอนุโมทนา เวลาบ่ายโปรดให้เวียนเทียรสมโภชพระที่นั่ง มีลครนายเนตรใต้ต้นมะม่วงข้างใน มีหนังตลุงที่โรงลครที่พระยามหามนตรีภัก

วันที่ ๓๘๙๓ วัน ๔ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๙ กรกฎาคม ๒๔๑๒)

เสดจออกเวลาบ่ายโมงเสศเสดจไปศาลพระเจ้าปราสาททอง แล้วเสดจทรงเรือพระที่นั่งแล่นกลับลงมา บ่าย ๓ โมงถึงกรุงเทพฯ

วันที่ ๓๘๙๔ วัน ๕ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๐ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

ไม่มีราชการ

วันที่ ๓๘๙๕ วัน ๖ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๑ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

ไม่มีอไร

วันที่ ๓๘๙๖ วัน ๗ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๒ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลาบ่าย ๔ โมงเจ้าพนักงานกรมท่านำผู้ว่าการกงซุลโปรตุเกสเฝ้า

เวลาค่ำเสด็จออกขุนนาง พระยาศรีอ่านบอกเมืองพิไชยขอที่วิสุงคามสิมา เมืองลพบุรีรายงานน้ำฝนต้นเข้า พระนรินทร อ่านบอกเมืองตะกั่วป่าส่งเงินภาษี แลว่าพระพลไปอยู่เมืองกระบี่ พระบริสุทธิโลไปถึงเมืองตะกั่วทุ่ง บอกเมืองพังงาส่งเงินภาษี

วันที่ ๓๘๙๗ วัน ๑ ๑๐ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๓ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้าจัดที่พระพุทธมณเฑียร ตั้งพระแก้วเชียงแสน พระนาคสวาดิ พระพุทธชิณราชองค์น้อย พระพุทธชิณศรีองค์น้อย พระสาศดาองค์น้อย พระสยามเทวาธิราชแล้วเสดจพระราชดำเนินสังเวย มีลครที่พระที่นั่งทรงธรรม เสดจทอดพระเนตรแต่เช้าจนค่ำเสดจกลับ

วันที่ ๓๘๙๘ วัน ๒ ๑๑ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๔ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลาเช้าพระสงฆวัดอรุณราชวราราม ๑๐ รูป วักเขมารภิตาราม ๕ รูป รับพระราชทานฉันที่พระที่นั่งพุทธนิเวศด้วยเปนวันกำหนดดิถีที่พระพุทธเลิศหล้านภาไลยเสดจสวรรคต

เวลาค่ำเสดจออกขุนนางไม่มีราชการอไร แล้วเสดจพุทธนิเวศพระสงฆที่รับพระราชทานฉันสวดมนต์ แล้วหม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศถวายเทศนากันฑ์ ๑

วันที่ ๓๘๙๙ วัน ๓ ๑๒ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๕ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลาค่ำเสดจออกขุนนาง พระยาศรีอ่านบอกเมืองฉเชิงเทราเรื่องฝรั่งไม่มีหนังสือเดินทาง ออกไปตั้งซื้อโคกระบือแล้วไปนอนอยูในเรือนผู้มีชื่อๆ เขาไปแย่งดาบฟันแล้วเอาทรัพย์สิ่งของไป ฝรั่งฟ้องทิ้งไว้ว่าจะมาหากงซุลก่อน กับอีกรายหนึ่งวิวาทกับราษฎร ๆ มาฟ้อง

วันที่ ๓๙๐๐ วัน ๔ ๑๓ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๖ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

เวลาค่ำเสดจออกขุนนาง พระยาศรีอ่านบอกพระยาขุขันส่งส่วยเร่วฉบับ ๑ ว่าด้วยพระศักดิเสนีชำระความเสรจ บอกส่งเงินพิไนย ฉบับ ๑ บอกพระยาพิศณุโลกย์ว่าเขมรเข้ามาตัดมาดเรือ ห้ามไว้ ว่าจะบอกมากรุงเทพฯ ก่อนก็ไม่ฟัง

วันที่ ๓๙๐๑ วัน ๕ ๑๔ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๗ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

ออกขุนนาง พระยาพิพัฒนอ่านบอกพระยาตราษส่งส่วย

วันที่ ๓๙๐๒ วัน ๖ ๑๕ ๘ ค่ำ ปีเถาะ เอก๑๒ศก ๑๒๔๑

(๑๘ กรกฎาคม ๒๔๒๒)

อาลบาสเตอเฝ้า

  1. ๑. คือ ประถมาภรณ์ ช้างเผือกในปัจจุบัน

  2. ๒. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

  3. ๓. พระสัมพุทธพรรณี มีพระรัศมี ๓ องค์ ฤดูร้อนสีทอง ฤดูฝนสีน้ำเงิน ฤดูหนาวสีขาว

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ