คำนมัสการ

นโมพุทธายะ ! ศีรคเณศายะนะมะ !

ดีฉันขอนอบน้อมนมัสการในคุณพระแก้วทั้งสาม ซึ่งเปนที่ระฦกแก่เพาท์ธศาสนิกโลกคือคุณพระแก้วพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีไมยขัดเกลาเจียรไนยสิ้นมลทิณเปนที่เบิกบานเลิศแล้ว คุณพระแก้ววิเชียรธรรมสัตยธรรมวโรดมกับคุณพระแก้วผลึกบรมสผฎีกการิยสงฆ์ ผู้ทรงซึ่งแก้ววิเชียรประพฤติ์ชอบปฏิบัติดีจริงเปนสิ่งเนื้อนาบุณยคุณพระแก้วทั้งสามอันประเสริฐเลิศนี้ ดีฉันถึงเปนที่พึ่งอยู่เปนนิจนิรันดร์

ดีฉันขออภิวาทวันทนา แด่เจ้าวิชาอันศักดิ์สิทธิ์พระปัญญาธิเทพพิคเณศวรสุรสังกาศอีกพระสยามเทวาธิราช และขอถวายบังคมวรยุคลบาทพระบรมนารถบรมบพิตร์มหิศรของชาติดำรงราชย์มณฑลร่มเย็นเปนผาศุขเกษมสำราญทั่วสกลราษฎร์ พิษัยนับว่าเปนบัญจศรณาธิปไตยยิ่งใหญ่

ดีฉันขอกราบไหว้พระพรหมบุตร์ผู้ให้อุปบัติมีวโรปการคุณและครูบาศาสดาจาริย์ ซึ่งท่านเปนผู้ประสิทธิ์ศาสโนวาท ประสาทหิโตวาโทปะเทศ ปากศิลปพิเศษ ให้ไว้ทั้งรจนาเปนมูลโดยลำดับวยายุกาลมามีสมเด็จพระพันพรรษา กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์พระบรมราชเทวี มหิษีในทุติยะรัชกาล เปนต้น เปนประธาน

ด้วยอำนาจนอบน้อมนมัสการ โดยสัตยจริงอันนี้ไซร้ในท่านที่มีมเหศวรศักดานุภาพ พระเดช พระคุณ อนันต์ ดีฉันรจนาแต่งตำรา “แม่ครัวหัวป่าก์” รวบรวมวิธีทำกับเข้าของกินที่มีมาแล้วแต่โบราณ และปัจจุบันกาลโดยลำดับสำหรับครอบครัวพิมพ์ประกาศ เพื่อประโยชน์แก่นารีเพศอันร่วมชาติ์ราชพศกนิกรในไทยาณาจักร์นี้ด้วยความหวังใจอันดี ขอจงเปนผลสำเร็จ! จงเปนผลสำเร็จ! จงเปนผลสำเร็จ! แก่ความดำริห์ของดีฉันอันนี้ และความศรีสวัสดิ์สรรพ์พิพัฒน์ศุภผลจงมีแก่ท่านผู้อ่านผู้จะเรียนทำทรงจำไว้สืบไป เทอญ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ