มติ ของ พระยาสุริยานุวัตร

“ธัมโมหเว! รักขติธมมจารึ”

แปลว่า – ธรรมเว้ย! ย่อมอารักฃาผู้ประพฤติเปนธรรม.

----------------------------

ความมานะอันกล้าหาญที่จะประพฤติตน

เปนธรรมให้จงได้โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสัคใดนั้น

จะส่งเสริมให้เพื่อนเชื่อถือสมัคเฃ้าร่วมสามัคคี

เปนกำลังแขงแรงได้มั่นคง ถ้าหากว่าอคติ

สี่ประการใด จะไม่เข้าครอบงำทำลายความสามัคคี

ให้กำลังนี้ลดน้อย เสื่อมทรามลง -----

พระยาสุริยานุวัตร

รัฐมนตรี

(จากหนังสือ ‘เตือนใจเพื่อน’ ของคณะรัฐมนตรี)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ